Kliimamuutuste mõju majandustegevustele


Kellele on õppematerjal mõeldud?

Õppematerjali sihtrühmaks on gümnaasiumiõpilased, kuid tegevus sobib ka 9. klassi õpilastele.

Õppematerjali tutvustus

Sarnaselt muu maailmaga sagenevad ka Eestis äärmuslikud ilmastikunähtused, millega peame aina enam arvestama. Kliimamuutused mõjutavad juba praegu mitmeid majandustegevusi, eelkõige põllumajandust. 
Rollimäng kliimamuutuste mõjust majandustegevustele aitab õpilastel paremini mõista, kuidas äärmuslikud ilmaolud eri majandustegevusi mõjutavad. See õppematerjal rikastab tundides kasutatavaid õpitegevusi, tutvustades õpilastele erinevate eluviiside ja majandustegevuste võimalikkust Eestis kliimamuutuste valguses. Rühmades analüüsitakse kliimamuutustega seotud mõjude (nt sagenenud tormid või suvised kuumalained) ulatust majandustegevusele ja erinevatele eluviisidele. Pärast mini-mõjuhinnangute omavahelist võrdlemist antakse õpilastele erinevatele rollidele vastavad faktilehed, mille abil nad saavad võimaluse oma vastuseid kontrollida ja analüüsida.

Seos õppekavaga: Põllumajandust mõjutavad looduslikud ja majanduslikud tegurid (gümnaasiumi III kursus “Loodusvarade majandamine ja keskkonnaprobleemid”).

Õpitegevuse käigus õpilane:

 • saab ülevaate kliimamuutuste avaldumisest Eestis ekstreemsete ilmastikunähtuste näol;
 • tutvub järjest sagenevate ekstreemsete ilmastikunähtuste mõjuga mitmesugustele majandustegevustele Eestis;
 • osaleb aktiivselt rühmatöös ja saab rühmatöö kogemuse rolllimängu näol;
 • leiab infot usaldusväärsetest allikatest, tõlgendab seda ja teeb korrektseid järeldusi;
 • arutleb kliimamuutuste üle, toob näiteid selle avaldumisest Eestis.

Tutvustav video

Märksõnad: Kliimamuutused, ilm, kliimamuutustega kohanemine; vegetatsiooniperiood, keskmine õhutemperatuur

Materjalid õpetajale

Materjalid õpilasele

Hindamine

Autorid: MSc Ülle Liiber (TÜ), PhD Birgit Viru (TÜ) ja MA Marie Johanna Univer (TÜ)

Tunni sissejuhatuses võib õpetaja paluda õpilastel tuua näiteid, kas ja kuidas mõni ekstreemne ilmastikunähtus (tugev paduvihm, torm, kuumalaine jms) on mõjutanud mõnd tegevust või nende igapäevaelu. Järgnevalt võib lühidalt arutleda selle üle, mis eluvaldkondi ja majandustegevusi ekstreemsed ilmastikunähtused kõige enam mõjutavad. Sissejuhatava arutelu läbiviimisel võib toetuda veebimaterjalidele, näiteks SIIN

Järgneb rollimäng, milleks kulub umbes 75-90 minutit sõltuvalt õpilaste arvust.

Paluge õpilastel moodustada 2-4-liikmelised rühmad. Iga rühm tõmbab loosiga ühe rollikaardi. Rollideks on: maasikakasvataja, metsaomanik, rannakalur, veisekasvataja, mesinik, suusakeskuse omanik ja matkakorraldaja.

Iga rühm saab töölehe, kuhu märkida mõjutegurite ulatus.

Paluge õpilastel tutvuda oma rolliga ja mõelda, mis tegevusi on vaja läbi viia, et nende ettevõte hästi toimiks või et nad saaks head saaki. Kuidas ilmastik (kliima) mõjutab nende tegevust? Seejärel asutakse märkima mõjuhinnanguid diagrammile (vt failidest “õpilaste tööleht kliimateadlik”).

Mõjuteguriteks on:

 • Aasta keskmise õhutemperatuuri tõus, soojem kliima
 • Keskmise õhutemperatuuri tõus talvel, lühem ja soojem talv
 • Lumikatte vähenemine ja talve lühenemine
 • Ekstreemselt madalad temperatuurid talvel
 • Suurem sademete hulk, intensiivsed sajud (kasvuperioodil)
 • Tugevamad tuuled ja sagedasemad tormid
 • Kõrgemad maksimumtemperatuurid suvel, sagedasemad ja pikemad kuumalained
 • Vähem sademeid suvel (kasvuperioodil) ning rohkem ja pikemad põuaperioodid

Kui rühmad on kõik diagrammil esitatud tegurid ära hinnanud, asutakse diagramme omavahel võrdlema. Näidete korrektsust saab kontrollida ning diagrammil olevat infot täiendada koos õpetajaga ning kasutades igale rollile mõeldud põhjalikku tagasiside lehte. NB! Tagasiside leht antakse õpilastele pärast ühist arutelu.

Teiste rühmade hinnangutest parema ülevaate saamiseks võib tahvlile kuvada arvutustabeli, mida täidetakse reaalajas. Niimoodi saab näiteks leida õpilaste hinnangul kõige olulisema kliimamuutuste tagajärje, ekstreemse ilmastikunähtuse või haavatavaima majandusvaldkonna (vt kuvatõmmist allpool).

Tabel

Tõmmake loosiga üks rollikaart. Tutvuge rolliga: arutlege rühmas, mis tingimused on vajalikud, et teie igapäevased majandustegevused hästi toimiksid: et taimed annaks head saaki või loomad kõrget toodangut jne. Kuidas ilmastik (kliima) mõjutab nende tegevust? Vajadusel kasutage taustainfot. 

Järgnevalt saate õpetajalt töölehe, kus on ekstreemsete ilmaolude e mõjutegurite loetelu. Arutlege rühmas, kuidas sellised mõjutegurid teie majandustegevust mõjutavad ja kui ulatuslik/suur võiks olla nende mõju. Tooge mõjutegurite juurde ka  konkreetseid näiteid. 

Märkige mõju ulatuse “hinnang” ringdiagrammile skaalal 0-3 punkti. 0 tähistab mõju puudumist, 1 on väga vähene mõju, 2 on keskmine mõju ja 3 on väga suur mõju koos ulatuslike kahjudega teie majandustegevusele. 

Kui rühmad on kõik diagrammil esitatud tegurid ära hinnanud, asutakse diagramme omavahel võrdlema. Näidete korrektsust saab kontrollida ning diagrammil olevat infot täiendada koos õpetajaga ning kasutades igale rollile mõeldud põhjalikku tagasiside lehte. NB! Tagasiside leht antakse õpilastele pärast ühist arutelu.

Õpilase tööleht

Näide täidetud diagrammist:

Graafik, mis näitab sademete jaotust radar tüüpi graafikul

Hindamine toimub rühmatööde puhul üldiselt skaalal arvestatud-mittearvestatud. Arvestatud on tegevus siis, kui õpilased on täitnud:

 • diagrammi ja iga mõjutegurit kommenteerinud
 • lisanud punktid Exceli tabelisse
 • osalenud aktiivselt arutelus nii õpetaja kui kaasõpilastega
 • andnud tagasisidet kaaslstele ja õppeprotsessile

Rannakalur

Vaata lisaks:

VIDEO. Kuidas maitseb kliimamuutus: Kalad 

Mesiniku roll

Vaata lisaks:

VIDEO Euroopa meetootmist mõjutavad tegurid
VIDEO Mesitaru sisemus ja talvised abinõud metsloomade vastu
Virutaalnäitus “Mesilased ja maailm”

MetsaomanikVaata lisaks: 

Mets ja kliima

Suusakeskuse omanik

Vaata lisaks:

ARTIKKEL “Kuidas tehakse kunstlund?”
VIDEO Milline on maailma suusakuurortide tulevik?

Hobianednik

Fotoallikad:
Maa-ameti geoportaal ja ortofotod
Jõulumäe Tervisespordikeskus / Kaarel Zilmer
Google Maps, Google Street View, Google Earth