Ideepank (jalgpallist kunstiringini)


Kellele on õppematerjal mõeldud?

Kliimateemad on ühiskonnas kõrge tähelepanu all. Osalt võib tunduda, et need teemad jäävad geograafia ja füüsika tundidesse, aga tegelikult mõjutavad kliimamuutused ja kliimamuutustega kohanemine meid kõiki. Järgnev õppematerjal pakub võiamlusi teemade käsitlemiseks erinevates huviringides ja klassitundides, mis tingimata ei ole seotud loodusteadustega. Õppematerjal sobib kasutamiseks põhikooli III ja gümnaasiumi vanuseastmes. Materjali juures olevad soovitused sobivad kõigile vanusegruppidele.

Õppematerjali tutvustus

Õppematerjali eesmärk on pakkuda erinevatele huviharidusvaldkondadele (jalgpallist kunstiringini) võimalusi käsitleda oma ringitundides kliima teemat. Pärast materjali läbimist oskavad õpilased tegevusalast lähtuvalt, arutleda kliimamuutustega kaasneva üle, oskavad välja tuua ideid, mis vähendaksid enda tegevuse keskkonnamõju, oskavad kasutada varem omandatud teadmisi uues kontekstis, väärtustavad grupiliikmete panust.

Materjal sisaldab osasid õpetajale, õpilasele ja hindamist. Järgnevalt on välja toodud erinevate huvitegevus valdkondadede kaupa tegevused ja soovitused ringijuhendajale kui ka õpetajale. Tegevuse “Pildid näitusel” on mõeldud sisustama 45 – 90 minutit kestvat ringitundi lavakunstis. Samas saab tegevust kasutada ka vahepalana erinevates ringides ja gümnaasiumi erinevates ainetundides.

Materjalid õpetajale

Autorid: Tõnis Rüütel ja Karel Rahu

Pildid näitusel – muutused (lava)kunstis ja kliimas – õpiobjekt on kasutatav nii kunstitunnis kui ka muudes tundides, kus saab arendada eneseväljandust ja koostööd. Interaktiivsuse suurendamiseks võib kasutada Padlet keskkonda Näide: Padlet ingliskeelse grupiga

Pildid näitusel – muutused (lava)kunstis ja kliimas.docx – allalaadimiseks

Õpiobjekt sobib kõige paremini 15 – 19 aastastele.

Õpilaste arv: 5-30

Tunni pikkus: 45 – 90 min

Lõimitavad teemad: lavakunst, romantism ja realism maalikunstis, kliima soojenemine ja loodusressursside kasutamine.

Tunni käik Tegevused Õpilaste tegevus Õpiväljundid
Sissejuhatus (5 min) Õpetaja tutvustab eesolevat tunni käiku. Õpetaja asetab põrandale A4 paberid, millel kirjas numbrid. Numbrid tähistavad sinna koguneva grupi suurust. Sulgudes on antud vahemik, mida saab kasutada erineva suurusega klasside/rühmade puhul5 – (2-6) – Burlakid Volgal3- (2-4) – Kivilõhkujad13 – (6-14) (võib teha 2 gruppi) – Medusi parv4 – (2-5) – Rügeni kriidikaljud5 – (2-6) – Burlakid Volgal Õpilased jagunevad gruppidesse. Kogunetakse paberite ümber vastavalt paberil olevale numbrile. (näit: nr 5 = 5 inimest)
Arutelu (10 min) Paberi teisel küljel on kirjas arutlusteemad küsimustena:Mis seos on jõgede kuivamisel ja inimtegevusel?Milline mõju on maavarade kaevandamisel ja kliima soojenemisel?Milline seos on inimtegevusel ja üleujutustel? Õpilased arutlevad (10 min) nende grupi lehel oleval teemal. Seejärel tutvustab üks grupi liige kokkuvõtvalt, mida grupis arutati ka teistele gruppidele. Sotsiaalsed oskused:Oskab arutledaSuudab oma seisukohti väljendada,Kasutab varem omandatud teadmisi
Kunstiteose taaslavastamine (5 min) Igal grupil on üks kunsti ajaloost tuntud teose repro, mida nad analüüsivad ning seejärel taaslavastavad.Meenutada tuleb kunsti ajaloos õpitut.Ilja Repin – Burlakid VolgalGustave Courbet – KivilõhkujadCaspar David Friedrich – Rügeni kriidikaljudThedore Gericault – Medusi parv Õpilased analüüsivad ja taaslavastavad kunstiteoste kompositsiooni, kasutades oma grupi liikmeid. (õpetaja ei sekku)Soovi korral jäädvustavad õpilased oma telefoni kaameraga loodud kompositsiooni. Tunneb romantismi ja realismi kunstiteoste kompositsiooni eripära.(Romantistid ilustasid loodust, lisades detaile et saavutada ilusam kompositsioon, mida päris looduses ei esinenud)
Etüüdi lavastamine (10 min) Õpetaja jälgib, et grupid hakkavad tööle ja peavad kinni ajalisest piirangust.Vajadusel aitab ideid arendada. Õpilased loovad töögruppides lühikese sketši, mis lõpeb kunstiteost jäljendavate poosidega. Oskab grupis töötadaVäärtustab grupiliikmete panust
Etüüdi esitamine ja tagasisidetamine (15 min) Õpetaja toetab tagasisidestamist küsides  vajadusel küsimusi.näit: Mis meeldis, mis silma jäi? Mida oleks võinud teisiti teha?Mis on teose sõnum tänapäeva kliimamuutuste kontekstis? Õpilased esitavad oma etüüdi.Kaasõpilased tagasisidestavad teineteise etteasteid. Oskab esitada koostöös valminud töödOskab laval esinedaOskab anda konstruktiivset tagasisidet


Kasutatud pildimaterjal:

JEAN LOUIS THÉODORE GÉRICAULT – La Balsa de la Medusa (Museo del Louvre, 1818-19)
Caspar David Friedrich’s Chalk Cliffs on Rügen
Ilia Efimovich Repin (1844-1930) – Volga Boatmen (1870-1873)
Gustave Courbet 018

Ülesanne sobib kõikidele vanusegruppidele.

Four Seasons ~ Vivaldi (youtube.com)

Teose analüüs – milliseid meeleolusid antakse teosega edasi?

Miks oli see oluline teose loomise ajal?

Miks on aastaaegadest rääkimine praegu oluline?

Ringi tundides, kus tegeletakse mõne spordiala harrastamisega, ei ole otstarbekas pidada loengut kliima teemadel. Küll aga võib õpilastega arutleda sobival ajal, kuidas saaksime oma keskkonnajalajälge vähendada.

Mõned soovitused:

Tule treeningule ühistranspordi või jalgrattaga. Rattaga trenni!

Kasuta korduvkasutatavat joogipudelit. Paljudel spordiklubidel on juba oma värvides joogipudelid, mis kestavad aastaid. Siin kohal võib lastega arutleda, millisest materjalist pudel võiks olla. Valikus on erinevat sorti plastik, metall ja klaas. Igal variandil on oma plussid ja miinused, mida saab õpilastega koos läbi arutada ja otsustada.

Osta võimalusel juba kasutatud spordivarustust. Ühed jalgpallijalanõud võivad mitu last vastu pidada. Neid saab osta ja müüa vastavates gruppides, näiteks Facebookis.

Kliimasõbralikkus algab igaühe enda valikutest. Kui palju tarbid, milliseid transpordivahendeid kasutad ja kui palju prügi tekitad? Siin kehtib mõte: kui võimalik, siis ära tarbi, kui tarbid siis tarbi lõpuni. Ära raiska!

Üksikisiku tasand on oluline, aga kõige suurem muutus tuleb suurkorporatsioonide, riikide ja riikide ühenduste valikutest ja eesmärkidest. Seega peaks iga kliimasõber valima, hääletama ja oleme igal võimalusel kõige paremate otsuste poolt.

Et teada, mida valida ja mille poolt olla, peab kliimasõber olema tark, et mõista, kuidas kliimasüsteem töötab ja millistel tegudel on millised tagajärjed.

Huviharidusest ja motivatsioonist on kirjutanud Grete Arro Eesti teadusagentuuri Kvaliteetsem teadushuviharidus

„Motivatsioon on väga suures osas väljastpoolt toetatav. Isemääramisteooria on tuvastanud kolm olulist dimensiooni, mille peale tasub mõelda kui motivatsiooni „vitamiinide“ (vt ülevaate saamiseks nt Vansteenkiste videoloeng, 2014) peale. Need on:

1) tunne, et olen teistega seotud ja kuulun mingisse gruppi;

2) tunne, et saan pingutuse ja abi toel raskete ülesannetega hakkama ja mõistan, mida minult oodatakse ning mõistan ümbritsevat;

3) tunne, et teen endasse puutuvaid otsuseid (mingi piirini) ise, tean, miks ma midagi teen, ning tohin olla see, kes ma olen ning sellisena aktsepteeritud. Just need kolm baasvajadust – kui need on korraga rahuldatud – lubavad tekkida autonoomsel, isemääratud motivatsioonil.“

Mõiste on teadmusüksus, keelekasutajate ettekujutus ja arusaamine pärismaailma objektidest ja nähtustest; termin on keeleüksusena mõiste tähis. Mõiste on nagu etikett, mis aitab meil neid asju ära tunda ja nendest aru saada. Kui aga hakatakse sama asja mitme nimega kutsuma, võib see segadust tekitada. Näiteks, kui öeldakse “õhukiht” ja siis järsku “atmosfäär”, võib juhtuda, et mõnele inimesele tundub, et tegu on erinevate asjadega. Ja siis võib juhtuda, et hakkame looma uusi nimesid, mis tekitab veelgi suuremat segadust!

Seega, on oluline, et me mõistaksime hästi, mis on mis ja kasutaksime ühtset keelt eriti mis puudutab kliimat. Ühtselt mõistetavad terminid aitavad meil paremini aru saada ja selgemalt rääkida. Mõistepõhine lähenemine, kus me mõtleme põhjalikult läbi, mida me mingi sõnaga täpselt mõtleme, aitab tagada selgema ja ühtlasema suhtlemise. Seega, olgem julged küsima ja mõtleme hoolega, mida me öelda tahame!

Mängige julgelt kliimaterminite bingot ja mõtisklege nende tähenduse üle.