A6 Kliima tulevik sõltub meist endist

Maa kliima tulevik sõltub kõige enam meie käitumisest ja valikutest. Oluline on ühelt poolt see, kuidas me oma majandust korraldame, energiat ja toitu toodame, muldi ja metsi majandame, kui energiasäästlikes majades elame, milliseid transpordivahendeid kasutame, poliitilisel tasandil muutusi nõuame ja kui palju me üldse loodusressursse kasutame. Teiselt poolt on oluline ka see, mis määral me elusloodust hoiame ja taastame. Mida rohkem kasvuhoonegaase inimtegevus atmosfääri lisab, seda tugevam on kliima soojenemine (joonis A6.1). Sarnaselt kasvuhoonegaaside heitkogustega sõltub ökosüsteemide seisund meie käitumisest: tootmis- ja tarbimisviisidest, rahvastikumuutustest jne. Teadlased on hinnanud, kui palju inimkond tõenäoliselt 21. sajandi jooksul veel kasvuhoonegaase atmosfääri paiskab (IPCC AR6 WGI). Selle põhjal on kliimateadlased koostanud kliimaprognoosid inimkäitumise eri stsenaariumide ehk kasvuhoonegaaside heitkoguste jaoks (IPCC AR6 WGI Ch4).

Kõige optimistlikum stsenaarium eeldab, et saavutame kiiresti olukorra, kus me enam kasvuhoonegaase atmosfääri summaarselt ei lisa. See tähendaks, et suudame veel sel aastakümnel kasvuhoonegaaside heitkoguseid vähendada rohkem kui poole võrra (IPCC AR6 WGIII Ch3). Paraku ei ole seda enam realistlik saavutada, kuna heitkogused jätkavad kasvu (UNEP 2022). Kõige pessimistlikum stsenaarium eeldab, et kasvuhoonegaaside heitkogused aina kasvavad ehk meil ei õnnestu heitkoguseid üldse vähendada. Ülejäänud stsenaariumid jäävad nende kahe vahele. Niisuguseid heitkogustest sõltuvaid kliimaprognoose kutsutakse kliimaprojektsioonideks (IPCC sõnastik).

Kliimaprojektsioonid

Kliimamuutustest sügavalt huvitatud õpilane Ülle on leidnud veebilehe https://myclimatefuture.info/ ja uurib nüüd sinult, mis on põhimõtteline erinevus tugeva soojenemise (ingl high warming) ja kliimalubaduste täitumise (ingl climate promises) stsenaariumi vahel? Kuidas Üllele erinevust selgitaksid?

Prognoositav temperatuurimuutus

Joonis A6.1. Prognoositav temperatuurimuutus
Globaalse soojenemise ulatus sajandi lõpuks sõltub väga olulisel määral inimkonna valikutest ehk inimtekkelistest kasvuhoonegaaside heitkogustest. Ülemisel pildil on aluspinnalähedase õhutemperatuuri muutus sajandi lõpuks juhul, kui heitkoguseid õnnestub kiiresti vähendada. Ja alumisel juhul, kui heidet vähendada ei õnnestu (IPCC AR5 SYR).
Allikas: https://www.ipcc.ch/report/ar5/syr/summary-for-policymakers/

Põhisõnumid

  • Kliimamuutuste ulatus sõltub lähisajanditel eelkõige inimkäitumisest.

Lisamaterjal

IPCC AR6 WGIII Ch2