Kliimamuutuste kultuurimärgid

Riin Magnus
Tartu ülikooli semiootika osakond

Viimastel aastatel on Eestis ilmunud mitmeid arengukavu ja uuringuid, mis käsitlevad põhjalikumalt ka inimeste hoiakuid ja teadlikkust kliimamuutustest (nt Eesti elanike keskkonnateadlikkuse uuring 2020, Eesti inimarengu aruanne 2023, Kliimamuutustega kohanemise arengukava aastani 2030). Lisaks küsitlustele ja intervjuudele, mida neis uuringutes on andmete kogumiseks kasutatud, on kliimamuutuste kohta kultuuris ja ühiskonnas võimalik analüüsida ka kunstitekstide abil. Kultuurisemiootik Juri Lotmanist lähtudes on kunstitekstid ühtaegu tunnetus- ja kommunikatsioonivahendid, mis aitavad samas jõuda kultuuri enesekirjelduseni. Kliimamuutuste kujutamist silmas pidades on oluline, et kunstitekstide abil on võimalik muuta aeglased ja globaalselelt hajusad muutused tajutavaks, luua seosed inimese tunnetega ning olemasolevate tähendustega, avada ja nihestada kliimamuutusi ümbritsevaid poliitilisi ja sotsiaalseid protsesse ning kujutlusvõime abil tuua kokku eri ajaskaalasid. Kliimamuutused ise aga ajendavad samuti kunstitekstide muutusi—lammutades seniseid aegruumilisi piire ning juurdunud žanreid ja seades küsimuse alla seniseid kultuuri ja looduse eraldusjooni.

Küsimused: Mis roll on loomingul ja kunstitekstidel kliimamuutuste vahendajana? Milliseid võtteid nad kasutavad kliimamuutuste inimesteni toomisel võrreldes teaduslike tekstidega (võimalusel kasutage näitena mõnd kunstiteost, filmi, raamatut, mis seda temaatikat on kajastanud)?

Riin Magnuse ettekanne teemal „Kliimamuutuste kultuurimärgid“, salvestatud Pärnus õppematerjali „Kliimamuutuste ABC“ koolitusel 03.03.2023.

Riin Magnuse ettekanne „Kliimamuutuste kultuurimärgi“