Õpilase tegevused


Sissejuhatus

Selles moodulis palutakse teil uurida mõnda kliimamuutuste kohta käivat müüti (levinud uskumust, arusaama), millest osasid tutvustab ka sissejuhatav video. Rühmaarutelu tulemusena peaksite valima välja müüdi, mida uurimuse teel ümber lükata või kinnitada. Uurimuse läbiviimine toimub sekundaarsete allikate (näiteks internetimaterjalid) põhjal. Pärast järelduste tegemist peaksite te esitlema oma järeldusi müüdi ümberlükkamise või kinnitamise kohta asjakohaselt ja veenvalt oma klassikaaslastele. Samuti tutvute peamiste teaduse eitamise taktikatega, et tunda neid ära kliimamuutuste alastes tekstides. Mooduli lõpetab juhtumiuuring, kus te saate kasutada oma õpitud loodusteaduslikke teadmisi igapäevaelulise juhtumi lahendamisel.

Tegevus 1: Sissejuhatava video vaatamine

Järgnevalt tutvustatakse teile mõningaid ühiskonnas levinud müüte kliimamuutuste kohta. Vaadake videot ning pange kirja oma mõtted, mis teil video kohta tekivad.

Tegevus 2: Rühmaarutelu

Pärast video vaatamist moodustage väikesed rühmad (3-4 liiget) ning arutage teemat. Jagage rühmakaaslastele oma esialgseid mõtteid video kohta: Millised arusaamad selles videos peegeldusid ning mida nendest arvate? Valige edasiseks tööks järgnevast loetelust üks müüt, mille paikapidavust tahaksite lähemalt uurida, klikades vastava müüdi nimetusel.

Tegevus 3: Uurimuse läbiviimine müüdi paikapidavuse kontrollimiseks. Teaduse eitamise taktikate tuvastamine

“Meteoroloogiajaamad asuvad piirkondades, kus kogutud andmed ei kajasta kliimamuutusi ega ole seetõttu globaalse kliima uurimiseks usaldusväärsed.

“Leidsime [USA ilma]jaamad, mis asuvad kliimaseadmete väljatõmbeventilaatorite kõrval, mis on ümbritsetud asfaltkattega parklate ja teedega, kuumadel katustel ning kõnniteede ja hoonete läheduses, mis neelavad ja kiirgavad soojust.” (Watts 2009)

Tegevus 3: Uurimuse läbiviimine müüdi paikapidavuse kontrollimiseks. Teaduse eitamise taktikate tuvastamine

”Muide, kui kavatsete millegi poolt hääletada, hääletage soojenemise poolt. Vähem külma tõttu hukkunuid, piirkonnad elamiskõlblikumad, suuremad põllukultuurid, pikem kasvuperiood. See on hea. Soojenemine aitab vaeseid.” (John MacArthur)

Tegevus 3: Uurimuse läbiviimine müüdi paikapidavuse kontrollimiseks. Teaduse eitamise taktikate tuvastamine

”Just sõjajärgne industrialiseerimine põhjustas ülemaailmse CO2 heitkoguste kiire tõusu, kuid 1945. aastaks, kui see algas, oli Maa juba jahtumisfaasis, mis algas 1942. aasta paiku ja kestis kuni 1975. aastani. 32 aastat kestnud kiiresti tõusnud globaalsetele temperatuuridele ja vaid vähesel määral globaalsete CO2 heitkoguste suurenemisele järgnesid 33 aastat aeglaselt langevaid globaalseid temperatuure koos globaalse CO2 heitkoguste kiire kasvuga. Järelikult oli IPCC jaoks petlik väita, et CO2 heitkogused on peamiselt vastutavad 20. sajandi globaalse soojenemise eest.” (Norm Kalmanovitch).
 

Tegevus 3: Uurimuse läbiviimine müüdi paikapidavuse kontrollimiseks. Teaduse eitamise taktikate tuvastamine

”Eitajad kahtlevad, kas kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise jõupingutused fossiilkütuste kasutamise vähendamiseks on ülemaailmse arengu jaoks hädavajalikud. On levinud arvamus, et taastuvenergia on kallis. Tuuleenergia on kalleim viis energia tootmiseks kui alternatiivid.”
 

Tegevus 3: Uurimuse läbiviimine müüdi paikapidavuse kontrollimiseks. Teaduse eitamise taktikate tuvastamine

 

”Kliima muutub alati. Meil on olnud jääaegu ja soojemaid perioode, mil Teravmägedest leiti alligaatoreid. Jääajad on toimunud saja tuhande aastase tsükliga viimase 700 tuhande aasta jooksul ning varasemad perioodid on olnud praegusest soojemad, kuigi CO2 tase on praegusest madalam. Viimasel ajal on meil olnud keskaegne soe periood ja väike jääaeg.” (Richard Lindzen)

Tegevus 3: Uurimuse läbiviimine müüdi paikapidavuse kontrollimiseks. Teaduse eitamise taktikate tuvastamine

Tegevus 4: Tõestusmaterjalile sobiva vormi väljatöötamine

Selle tegevuse käigus peaksite andma oma tõestusmaterjalidele asjakohase vormi, nt tegema lühivideo, postri vms, mille formaat lepitakse eelnevalt kokku õpetajaga.

Tegevus 5: Uurimistulemuste esitlemine

Nüüd peaksite te tutvustama valitud müüti ning tehtud järeldusi oma klassikaaslastele. Olge valmis vastama klassikaaslaste ja õpetaja esitatud küsimustele! Rühmakaaslaste esitluse järel oled oodatud andma sellele tagasisidet.

Tegevus 6: Juhtumiuuring: Tülikas naaber

Järgnevas tegevuses olete kutsutud veenma tülikat naabrit. Loe tähelepanelikult läbi järgnev tekst:

Sinu kodu kõrval elab perekond Jalakas, kelle pereisa põletab aias prahti, sh pakendeid ja vana mööblit. Sinu isa on püüdnud rääkida nii pereisa Teeduga, kui ka pereema Kaiga, kuid vastuseks on ta saanud vaid, et see on palju keskkonnasäästlikum kui prügi ladustamine prügimäele. Isa selgitusele, et see pole ka kliima suhtes sõbralik, on naabrid vastanud, et nende teada on kliimamuutused täielikult “üle haibitud” ning üleüldse on viimastel talvedel olnud väga külm, sh toas. Seega oleks kliima soojenemine isegi hea. Sina tunned hästi naabri Kerti, kes on siiani tundunud üsna arukas ning mõtled, et äkki oleks võimalik naabrite käitumist mõjutada tema kaudu.

Lähtudes eelnevast, mõelge välja tegevuskava, kuidas (1) veenda naabri peret mitte põletama prügi aias ning (2) tõsta ühtlasi nende kliimaalast teadlikkust.