C1 Kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamine

Minu tarbimisharjumused

Lisa joonisele tooted ja teenused, mida sa kas vajad (horisontaaltelje vasakpoolses otsas) või tahad (horisontaaltelje parempoolses otsas), nii et vertikaalteljel kajastub nende toodete ja teenuste keskkonnamõju (suur üleval vs väike all). Missugused tooted sattusid jaotusesse „tahan, aga ei vaja“/„suur keskkonnamõju“? Millise enesetunde tekitab sinus oma tarbimiskäitumise keskkonnahoidlikumaks kujundamine? Vaata ka lisaülesannet T1.

Minu tarbimisharjumised

Kliimasõbralikum energeetika, näiteks tuule- ja päikeseenergia kasutamine, on kliima soojenemise peatamiseks möödapääsmatu. Aga sama oluline on tootmist ja tarbimist üleüldiselt vähendada (IPCC AR6 WGIII SPM; UNEP MPN 2021). See tähendab põhimõttelist majanduslikku ja sotsiaalset muutust, et suudaksime heaolu luua loodust kahjustamata ja kliimat soojendamata (UNEP MPN 2021). Muutused peavad toimuma üksikisikute, kohalike omavalitsuste, ettevõtete ja riikide tasandil, seejuures on ülioluline rahvusvaheline koostöö (vt C3). Lühiajalisest majanduskasvust viimase väljapigistamise asemel peavad ühiskonnad heaolu tagama kliimat ja loodust hoides (UNEP MPN 2021). Kindlasti ei tohi heitkoguseid vähendada elurikkuse arvelt. See teeks muu hulgas keeruliseks vältimatu kliimamuutustega kohanemise. Elurikkuse hoidmine ning eluslooduse süsinikuvaru taastamine ja hoidmine on üks lahendustest kliimamuutuste piduramisel ja peatamisel.

Põhisõnumid

  • Kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks on tarvilik kliimasõbralik energeetika ja tootmise ning tarbimise vähendamine.
  • Üksikisikutel on suur roll muutustes ja valmisolek neid ellu viia.

Mõtle välja konkreetne tegevusplaan, kuidas sina õpetajana saaksid üheskoos õpilastega oma kooli keskkonnamõju vähendada? Missugune see tegevus võiks olla? Ise toidu kasvatamine, tarbimisega seotud väärtuste muutmine: kiirmood, nutiseadmed, ühekordsed pakendid, transpordivalikud vms. Kuidas tegevusplaan ellu viia?

Lisamaterjal

IPCC AR6 WGIII