Keskkonnamuutused ja kliima: Kaduv toit

Kellele on õppematerjal mõeldud?

Õppematerjali sihtrühm: II kooliaste, 4.-6. klass. Võimalik kasutada ka põhikooli III astmes.

Õppematerjali tutvustus

Soovituslikud õppeained tegevuse läbiviimiseks: inimeseõpetus, loodusõpetus, kodundus, ajalugu.

Õppematerjal võimaldab õpetajatel saada uusi teadmisi kliimamuutuste ning toiduturvalisuse kohta; mõtestada seoseid kliima, selle muutumise ning toidulaua vahel ning arendada õppematerjali edasi vastavalt oma huvile minna teemaga süvitsi.


Õppematerjali kokkuvõte:

Õppematerjal koosneb kahest moodulist. Esimene moodul viiakse läbi klassiruumis ühiselt 45-70 minutilise tunni jooksul. Järgneb kodune töö rühmadena. Teise mooduliga jätkatakse järgmises tunnis. Õppetegevuses kasutatakse erinevaid meetodeid arutelud, rühmatööd, infootsing, mängimine.


Õppematerjali eesmärk: Tuua kliimamuutuste temaatika õpilaste teadmistesse läbi nende toidulaua ja tutvustada keskkonna- ja kliimamuutuste vahelisi seoseid. Kaheosalises õppevahendis lähenetakse probleemide tutvustamisel läbi erinevate vaatenurkade. Esiteks läbi õpilase lemmiktoitude päritolu, nö läbi toidugeograafia ja kasvutingimuste erinevates maailma osades. Teiseks lähenetakse läbi kliimamuutuste mõju lemmiktoidu valmistamiseks vajalikele toiduainetele (põllukultuuridele). Lihtsuse huvides tegeleb õppematerjal ainult taimsete komponentidega.


Õppematerjali õpiväljund: Õpilane mõistab kliimamuutuse globaalseid keskkonnamõjusid, mis teda otseselt toidu kaudu mõjutavad. Õpilane näeb seoseid enda tarbimis- ja käitumisharjumuste ning kliimamuutuste mõju leevendamise ning nendega kohanemise olulisuse vahel.


Kuidas õppematerjali kasutada?

Õppematerjal koosneb kahest moodulist, mõlema kestvuseks on üks ainetund (45-70 minutit). Klassis läbiviidavate tegevuste maht on kaks ainetundi.


Õpiobjekti läbiviimiseks on kolm formaati
(täpsem kirjeldus on tunni läbiviimise kirjelduse juures):

 1. Tunnid toimuvad erinevatel päevadel, esimesele tunnile järgneb kodune töö rühmadena. Teise mooduliga jätkatakse järgmises tunnis.

 2. Tunnid toimuvad järjestikusena samal päeval. Koduse töö asemel tuginetakse õpiobjekti lisamaterjalidel.

 3. Õpitegevus viiakse läbi projektipäeva vormis kolme järjestikuse tunni mahus.

Õppetegevuses kasutatakse erinevaid meetodeid – arutelud, rühmatööd, infootsing, mängimine. Õpetaja ei pea kasutama kogu õpiobjektis olevat infot tunni sisustamiseks, vaid võib teha valikuid vastavalt pooleliolevatele teemadele või õpilaste huvidele.

Tegevuse läbiviimise juhised järjekorras:

* Õpiobjekti läbimine võtab õpetajal eeltööna aega 2-4 h.

 1. Esmalt töötab õpetaja läbi teoreetilise materjali.
 2. Materjalide läbitöötamise käigus läbib õpetaja tekstide vahel olevad mõtteülesanded.
 3. Kliimamuutuste teemadel süvitsi minekuks tutvub õpetaja lisaks ka Kliima ABC materjalidega.
 4. Enne esimest tundi annab õpetaja õpilastele (koduseks) ülesandeks mõelda välja oma lemmiktoit ning uurida, milliseid taimi tuleb selle koostisosade saamiseks kasvatada.
 5. Esimene moodul “Kust on pärit minu lemmiktoit?” viiakse läbi 45-70 minutilise tunni jooksul õpetaja juhendamisel.
 6. Koduseks ülesandeks on rühmatööna vaja läbi viia infootsing erinevate toidutaimede kasvutingimuste kohta ning koostada selle info põhjal postrid/infokaardid.
 7. Kui klassis mängida pole võimalik, jääb kodutööks ka National Geographicu mäng toidu päritolust.
 8. Teine moodul “Kuhu kaob minu lemmiktoit?” viiakse läbi teise 45-70 minutilise tunni jooksul grupitööna.

Lisamaterjalid

Õpiobjektiga on kaasas lisamaterjalid, mida saab aluseks võtta tunnimaterjalide ettevalmistamisel. Need on eelkõige mõeldud infomaterjalideks õpetajale, mille baasil saab õpetaja luua ise õpilastele sobivad lahendused.

Materjalid õpetajale:

Toidutaimede andmetabel
Kasvupiirkondade infotabel ja kliimadiagrammid
Slaidid (materjalidega)
Slaidid (piltidega toidutaimedest)

Materjalid õpilastele:

Toidutaimede kirjeldused õpilastele
Tööleht (trükkimiseks)

Hindamine

Õpilaste (2. ja 3. kooliastme) kliimateadlikkuse hindamiseks on õpitegevuse lõpus toodud välja õpetaja jaoks valik küsimusi. Need sisulised küsimused sobivad nii hindamisvahendina õppeprogrammi siseselt, tagasipeegeldamise eesmärgil, kasutada arutelu juhtimiseks, või õppematerjalist tagasivaatava kokkuvõtte tegemiseks.

Autorid: Jaanus Terasmaa, Katre Luik, Maris Morel ja Anete Altrov

Lisaks käesolevale õpiobjektile on põhikooli II ja III kooliastme õpetajatele mõeldud veel järgmised õpiobjektid