A5 Kasvuhoonegaaside heite tekketegurid

Suurem osa inimtekkeliste kasvuhoonegaaside heitest pärineb fossiilkütustest (joonis A5.1). Väiksem osa pärineb põllumajandusest, jäätmekäitlusest, inimtegevuse mõjust maakasutusele ja tsemendi tootmisest (IPCC AR6 WGIII Ch2). Praegu toodame globaalselt umbes 85% energiast fossiilkütustest, peamiselt kivisöest, naftast ja maagaasist. Maailma rahvastiku ning majanduse kasv on toonud kaasa energiatarbimise kasvu, mis on põhjustanud kasvuhoonegaaside heitkoguste kasvu (IPCC AR6 WGIII Ch2; joonis A5.1). Maailma rahvaarv on 150 aastaga umbes kuuekordistunud ja tarbime ligi kakskümmend korda rohkem energiat kui 150 aastat tagasi. Samas ei ole rahvaarvu kasv kasvuhoonegaaside heitkogustele mitte igal pool sama mõjuga: madalama sissetulekuga piirkondade emissioon moodustab ainult väikse osa globaalsetest heitkogustest. Kui keskmise aafriklase süsihappegaasi heide on aastas 1,1 tonni aastas, siis keskmise põhjaameeriklase panus on 17,6 tonni, keskmise eurooplase oma aga 7,6 tonni (Our World in Data). Teisisõnu, määravam on inimeste elustiil kui nende hulk.

Globaalne aastane süsihappegaasi heitkogus
Joonis A5.1. Globaalne aastane süsihappegaasi heitkogus
Antropogeense süsihappegaasi heitkogused erinevatest allikatest aastatel 1850 kuni 2021. Suurem osa inimtekkelisest süsihappegaasist pärineb fossiilkütustest.
Allikas:
https://robbieandrew.github.io/GCB2022/PNG/s85_2022_Total_Emissions_by_source.png

Heidete tekketegurid

2021. aasta globaalne inimtekkeline süsihappegaasi heide olid 37,12 miljardit tonni ehk 4,69 tonni inimese kohta. Arvuta, mis oleks globaalne emissioon, kui kõik (7,91 miljardit inimest 2021. aastal) emiteerinuks sama palju kui keskmine eestlane (7,86 tonni CO2 inimese kohta aastas) ja milline oleks globaalne emissioon, kui kõik emiteeriks sama palju kui keskmine etiooplane (0,15 tonni CO2 inimese kohta aastas). Millest võib nii suur erinevus olla tingitud? Mida see erinevus võiks tähendada globaalse kliimapoliitika väljatöötamisele?

Põhisõnumid

  • Inimtekkelised kasvuhoonegaasid pärinevad peamiselt fossiilkütustest.
  • Energiatootmise ja -tarbimise kasv on vedanud inimtekkeliste kasvuhoonegaaside heitkoguste kasvu.

Lisamaterjal

Tutvu NASA Goddardi animatsiooniga süsihappegaasi ringkäigu kohta atmosfääris!

Kasvuhoonegaasid Eestis

IPCC AR6 WGIII Ch2
Globaalse süsinikueelarve atlas