B3 Kliimamuutused vähendavad elurikkust

Millised inimtekkelised tegurid mõjutavad elusloodust? Missugune on kliimamuutuste roll elurikkuse vähenemisel?

Oleme Maa loodust oluliselt kahjustanud. Globaalselt on inimesed ühel või teisel moel ümber kujundanud 75% maismaapinnast ning 66% maailmamerest (IPBES 2019, joonis S1.1). Ligikaudu iga kaheksas liik ehk miljon taime- ja loomaliiki on inimtegevuse mõju, sh kliimamuutuste tõttu, väljasuremisohus: näiteks on ohus 41% kahepaiksetest ja 39% mereimetajatest (IPBES 2019). Ka elurikkus Euroopas ja Eestis on selges langustrendis (IPBES 2018). 27 aastaga kaotasid Saksamaa looduskaitsealad enam kui 75% lendavatest putukatest (Hallmann jt 2017). Eesti maastikest on viimase 70 aastaga kadunud 95% niidukooslustest (Kukk ja Kull 1997) ja väljasuremisohus on 20% kõigist liikidest. Üleilmne liikide väljasuremine toimub praegu vähemalt sada korda kiiremini võrreldes loodusliku väljasuremise fooniga viimase 10 miljoni aasta jooksul.

Elurikkuse kadu põhjustavad järgnevad inimtekkelised mõjutegurid: (1) maakasutuse muutus ja sellest tulenev elupaikade kadu, nende kvaliteedi kahanemine ja fragmenteerumine; (2) invasiivsete võõrliikide levik; (3) saaste, sh põllumajanduskemikaalid; (4) looduslike ressursside ülekasutus, sh ülepüük, metsade raadamine, muldade degradatsioon, üleküttimine; (5) kliimamuutused. Neist teguritest on seni olnud kõige ulatuslikuma mõjuga maakasutusmuutusest tingitud elupaikade kadu. Aga kliimamuutused on tõusmas elupaikade hävimise kõrval suurimaks elurikkuse kao põhjuseks (IPBES 2019; Newbold, 2018).

Kliimamuutused mõjutavad otseselt elusloodust ja võimendavad teisi eelmainitud elurikkust vähendavaid mõjutegureid. Kliimamuutused muudavad liikidele olulisi keskkonnatingimusi nagu temperatuur ja sademete hulk. Kuna kõik ökosüsteemid ja nendega seotud liigid on kohanenud teatavate keskkonnatingimustega, nihkuvad või kaovad koos muutuva kliimaga ka ökosüsteemidele ja liikidele sobivad tingimused. Kliimamuutused mõjutavad nii loodust kui ka loodusega tugevalt seotud majandusvaldkondi, nagu toidutootmine, metsandus ja kalandus. Teisisõnu vähendab elurikkuse kadu loodushüvede kättesaadavust ja kahjustab meid endid. Elurikkuse hoidmine ning eluslooduse süsinikuvaru taastamine ja hoidmine on ühtlasi ka üks lahendustest kliimamuutuste piduramisel ja peatamisel.

Põhisõnumid

  • Kliimamuutused on tõusmas elupaikade hävimise kõrval suurimaks elurikkuse kao põhjuseks.

Lisamaterjal

IPBES raportid
IPBES aruannete eestikeelsed kokkuvõtted
BioClim raport
Helm, A. (2021). Globaalmuutused, looduskeskkond ja inimene. EENA Veebiseminar