Puu looduses ja loodus puul

Puu_lapsed_AI

Kellele on õppematerjal mõeldud?

Esitatud õppematerjal on mõeldud eelkõige esimese kooliastme õpetajatele.

Õppematerjali tutvustus

Materjali eesmärgiks on õpilastes looduse suhtes hooliva ja tähelepaneliku hoiaku kujundamine ühe puu ja sellega seotud organismide põhjaliku tundmaõppimise kaudu. Õpiobjektis sisalduvate ülesannete lahendamine aitab õppijatel märgata ümbritsevas keskkonnas toimuvaid muutusi ning seoseid elus ja eluta looduse vahel ning ühtlasi on aluseks loodusteadusliku maailmavaate tekkele. Valitud eakohased ja praktilised õppetegevused põhinevad looduskeskkonna vahetul kogemisel.

Puude teema käsitlemist soovitame alustada eesti keele ja kirjanduse tunnis, kus tutvutakse puude tähtsusega Eesti kultuuriloos. Seejärel valitakse kooli lähiümbrusest klassi OMA PUU, mida hakatakse lähemalt uurima. 

Õppematerjal on jagatud kolmeks osaks: sissejuhatus, materjalid õpetajale ja materjalid õpilasele. Sissejuhatavalt lehelt leiate õpiobjekti üldised eesmärgid, õppetegevuste seose riikliku õppekavaga ning olulisemad märksõnad.

Õpetajale mõeldud materjalide alt leiate neli (õppeaineid lõimivat) tegevuskava pealkirjadega: “Puud Eesti kultuuriloos”, “Klassi oma puu valimine”, “Esmane tutvus klassi oma puuga” ja “Valitud puu vaatlus”. Lisaks sisaldab õpetajatele mõeldud materjal viiteid õppetegevusi toetavatele kirjandusallikatele (rubriigis “Loe lisaks”).

Õpilasele mõeldud materjalide alt saab alla laadida õppetegevusi toetavaid juhiseid ning töölehti, mida saab vajadust mööda ka muuta.

Märksõnad

 • Märkamine: elurikkus, muutused looduses, seosed teiste organismidega ja eluta loodusega
 • Seosed: toit, elupaik, varjumine, sh kuuma ja külma eest, koostöö
 • Loodusearmastus: elurikkuse väärtustamine

Materjalid õpetajale

Materjalid õpilasele

Hindamine

Õppija:

 • viib õpetaja juhendamisel läbi lihtsamaid vaatlusi ja praktilisi töid;
 • sõnastab oma meeltega saadud kogemusi, kirjeldab nähtusi ja objektide omadusi;
 • kirjeldab puud, kasutades õpitud loodusteaduslikke termineid;
 • kasutab andmekogumiseks (digi)tehnoloogiavahendeid;
 • toob näiteid organismide seoste kohta looduses;
 • vormistab vaatlusinfot, koostab rühmatööna puu vaatluspäeviku.

Autorid: Kaire Jõgi ja Aigi Kikkas

Õppematerjali üldised õpiväljudid riiklikule õppekavale tuginedes

Õppija

 • sõnastab oma meeltega saadud kogemusi, kirjeldab nähtusi ja objektide omadusi, kasutades õpitud loodusteaduslikke mõisteid;
 • teeb õpetaja juhendamisel lihtsamaid vaatlusi, praktilisi töid ja vormistab vaatlusinfot: teeb järeldusi ning esitleb tulemusi;
 • toob näiteid organismide seoste kohta looduses ja koostab lihtsamaid toiduahelaid;
 • kasutab andmekogumiseks (digi)tehnoloogiavahendeid;
 • väärtustab looduses viibimist ja oma kodukoha elurikkust.

Õppija

 • mõistab matemaatikaga seonduvat ümbritsevas elus ja kirjeldab seda arvude abil;
 • leiab arvu loendamise tulemusena ja kirjutab selle numbrite abil;
 • loeb ja kirjutab naturaalarve 0 – 10 000; liidab ja lahutab arve peast 100 ja kirjalikult 10 000 piires; valdab korrutustabelit;
 • hindab ümbruses suurusi ja oskab neid arvestada, kirjeldab mõõtühikute suurust endale tuttavate suuruste kaudu (teisendab pikkus, massi ja ajaühikutega);
 • hindab õpetaja abiga ülesande lahendamise saadud tulemuse reaalsust.

Õppija

 • väljendab end selgelt ja asjakohaselt suuliselt ning kirjalikult;
 • jutustab kuuldust, nähtust ja loetust.

Õppija

 • kujundab, modelleerib ja meisterdab lihtsamaid esemeid;
 • kasutab materjale säästlikult.