Võõrliikide invasioonid – ajas pöördumatu protsess

Henn Ojaveer
Mereökosüsteemide professor
Tartu Ülikool, Pärnu kolledž

Võõrliikideks nimetatakse organisme kes on inimese kaasabil levinud elupaikadesse, kuhu nad looduslike tõkete tõttu ise levida ei saaks. Invasiivsed võõrliigid on sellised liigid, mis on levinud, levivad või on mujal näidanud võimet levida uude keskkonda ning mõjutavad või võivad mõjutada kohalikku elurikkust, ökosüsteemi toimimist, sotsiaalmajanduslikke väärtusi ja/või inimese tervist. Võõrliigid võivad olla sisse toodud juhuslikult või tahtlikult. Juhuslik invasioon toimub inimese teadmatul kaasabil. Tahtlik invasioon tähendab võõrliigi eesmärgipärast toomist väljapoole liigi looduslikku levilat. Võõrliikide kõige olulisemaks invasiooni teeks on laevandus. Võõrliigi ellujäämise ja leviku uues keskkonnas määravad peamiselt ära elutakeskkonna tingimused: soolsus ja temperatuur. Võõrliik iseenesest ei ole probleem. Probleem on aga tema poolt reeglina prognoosimatu mõju ja selle ulatus, mida mõjutavad nii inimtegevus (nt kalapüük, reostus) kui ka kliimamuutused. Kuna juba kord sisse toodud võõrliike merest enam välja tõrjuda ei saa, siis sellest tulenevalt on mõju pöördumatu. Ning see ühtlasi tähendab ka, et võõrliikide poolt rikutud ökosüsteeme võõrliikide invasiooni eelsesse seisundisse enam taastada ei ole võimalik. Võõrliigid võivad mõjutada nii ümbritsevat keskkonda (nii elus kui eluta), põhjustada majanduslikku kahju ning olla ohuks inimese tervisele. Laeva laeva ballasteveest on muuhulgas leitud inimesele ohtlikke patogeene (teiste seas ka eriti ohtlikku koolerabakterit). Merevõõrliikide poolt hinnatud globaalne kogukahju on suurusjärgus kümned miljardid eurod aastas. Teavet võõrliikide kohta leiab andmebaasist AquaNIS.

Siin on esitatud küsimused, millele võiks mõelda ettekande vaatamise eelselt ja järgselt.

1. Millised on võõrliikide levikuteed?
2. Mil viisil on kõige otstarbekam võõrliikide invasioonide vastu võidelda?

Henn Ojaveeri ettekanne teemal „Võõrliikide invasioonid – ajas pöördumatu protsess“, salvestatud Pärnus õppematerjali „Kliimamuutuste ABC“ koolitusel 03.03.2023.

Henn Ojaveeri ettekanne „Võõrliikide invasioonid – ajas pöördumatu protsess“