5. osa: Avastusraja kasutamine põhikooli II kooliastmes


5.1 Elurikkuse ja kliima seoste kajastamine ja Avastusraja kasutamine põhikooli II kooliastmes

Oled nüüdseks tutvunud nii Avastusraja rakenduse, tõhusate küsimuste esitamise kui ka elurikkuse ja kliima teemadega. Eelnevalt toodud näidisküsimused ja teemaalgatused olid sobilikud samal kujul kasutamiseks pigem põhikooli III kooliastme õpilastele, kuid siin saad mõtelda, et milliseid kohandusi oleks tarvis teha II kooliastme jaoks.


Kui õpetad II kooliastmes, siis mõtiskle alustuseks, mis võiks olla Sinu arvates hea teemafookus elurikkuse ja kliima teema kajastamiseks Sinu ainetundides?
 


5.2 Millised fookused võiksid olla teemade käsitlemisel II kooliastmes?
 

Elurikkuse ja kliima teemade käsitlemisel II kooliastmes tuleks arvestada sellega, et õpilastel ei ole tõenäoliselt veel vajalikke eelteadmisi (mida ei pruugi neil olla ka III kooliastmes) keerukatest seostest ja mõistetest, kuid igati kohane on nendega käsitleda uusi teemasid, kus nad saavad mõtelda selle valdkonna olulisuse peale. Näiteks sobivaks fookuseks saab olla funktsionaalne elurikkus, kus õpilased saavad mõtestada seda, kuidas liigid on omavahel seotud ning näidete varal ka mõtiskleda selle üle, et kuidas see kõik meid ümbritsevat (sh kliimat) mõjutab. Lisaks oleks sobiv ka käsitleda üldisemalt nö koostöö ja koos eksisteerimise vajalikkust. Näiteks keda-mida vajavad taimed enda ümber, et ellu jääda? (nt vaata enda kõrval kasvavat puud, kellega koos ta siin elab ja kellega koostööd teeb?). Kõige selle eesmärk saab olla elusüsteemi rikkuse vajalikkuse mudeldamine.

Vaata uuesti loodud küsimuste panka ning mõtiskle, millised küsimused võiksid sobida kasutamiseks II kooliastmes?


Liigu edasi õppematerjali teiste peatükkide juurde: