C2 Üksikisikute ja kogukondade, ettevõtete ning riikide roll heitkoguste vähendamisel

Üksikisikute ja kogukondade roll

Meil kui üksikisikutel on võime oma valikute varal kasvuhoonegaaside heitkoguseid tuntavalt kahandada, eriti neil, kelle sissetulek on kõrgem nii globaalses (vt ülesannet A5) kui ka riigisiseses võrdluses (IPCC AR6 WGIII Ch5). Kui palju ma tarbin ja kas see kõik on vajalik? Kui energiasäästlik on mu kodu? Millist transporti kasutan? Mida ma söön? Kas ma oskan mingil määral omale toitu kasvatada? Iga inimese panus kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisel on tähtis, kuna ainult nii suudame hoida kliima soojenemise sellisel tasemel, millega suudame kohaneda (IPCC AR6 WGII; IPCC AR6 WGIII). Suur osa inimestest on valmis oma harjumusi muutma, et kliima ja keskkonna olukorda parandada (EIB 2022). Üksikisiku valikutel ja harjumustel on siin määrav tähtsus; nende hoiakutest, väärtustest ja panusest sõltub majanduse ja poliitika ümberkujundamine (IPCC AR6 WGIII, Ch 5).

Isikliku käitumise kliimasõbralikuks kohandamise kaudu tunnevad paljud end võimestatuna, võttes kontrolli endale kättesaadavate muutuste üle. Heaolu defineerimine tarbimiselt ja välistelt näitajatelt suhetekesksetele, sisemistele väärtustele on nii õnnelikkust suurendav kui ka keskkonnajalajälge vähendav (vt lisaülesannet T1). Sellisest käitumisest on ka üldisemat kasu: oma tarbimist vähendavad üksikisikud on teadlikumad ja nõudlikumad kodanikud, sest nad on muutuste nimel isiklikke pingutusi teinud ning innustavad ka teisi (van Vuuren jt 2018). Samas sõltub pühendumus ümbritsevate inimeste sarnasest käitumisest. Eesti inimestest 67% arvab, et teeb kõik endast sõltuva, et kasvuhoonegaaside heitkoguseid vähendada. Ometi arvab vaid 35%, et sama teevad ka teised (EIB 2022). Segadust tekitab selguse puudumine, millistest muutustest on kõige rohkem kasu, ning rohepesu (Lamb jt 2020).

Üksikisiku tegevusest suurem mõju on kollektiivsel tegevusel. Majandusmudeli muutumist ning tootmise-tarbimise vähendamist toetab arvestatav hulk inimesi. Nii toetab 43% Eesti elanikest pideva majanduskasvu ootusest loobumist, 63% energiatarbimise vähendamist ning 62% tootmise ja tarbimise vähendamist (Eesti elanike keskkonnateadlikkuse uuring 2022). Kollektiivne tegevus heitkoguste vähendamiseks tähendab kogukondade moodustamist, koostööd keskkonnasäästlike tegevuste nimel, ringmajandusteenuste organiseerimist, aga ka aktivismi. Keskkonnaaktivismi üks olulisemaid rolle on seni olnud teadlikkuse tõstmine – protestiaktsioonide mõju teadlikkusele on arvestatav (Thackeray jt 2020) ja kestev (Smith 2021). Kliimaaktivistid on suutnud mõjutada riikide poliitikat surve kaudu, mida nad avaldavad võimulolijaile (IPCC, AR6 WGIII, Ch. 1), aga mõjutatakse ka fossiilkütustepõhiseid ettevõtteid ja kohalikke omavalitsusi. Kollektiivsel kliimaaktivismil on ka kliimaärevust vähendav mõju (vt lisaülesannet T2; Schwartz jt 2022).

Riikide roll

Riikide valitsuste käsutuses on mitmesugused meetmed kliimamuutuste pidurdamiseks ja sellega kohanemiseks: investeerimine, maksustamine, subsideerimine jm regulatsioonid.
Täpsemalt saavad riigid teha järgmist (Maslin 2021):

 • regulaarselt analüüsida riiklikku süsinikueelarvet, mis annab hinnangu süsinikuheite ja sidumisvõime tasakaalule;
 • seada eesmärgiks võimalikult kiiresti süsinikuneutraalsuseni jõudmine ja koostada täpne kava, kuidas heidet vähendada;
 • lõpetada fossiilkütuste subsideerimine, maksustada selle kasutamine;
 • luua ja toetada madala süsinikuheitega infrastruktuuri, sh ühistransporti, elamute soojustamist ja passiivmajade ehitust;
 • hoida ja taastada looduskeskkonda, eriti elurikkaid kooslusi (metsi, märgalasid), toetada keskkonnahoidlikku ja mullastikku säästvat ning taastavat põllumajandust;
 • tegeleda tasakaalustatud ja tõhusa metsamajandamisega, võimaldades sidudes süsinikku sidumist pikaaegsetesse puittoodetesse;
 • toetada ja julgustada väikese süsinikuheitega tarbimist, sh ringmajandust, taimetoidu tootmist ja tarbimist;
 • rahvusvahelist koostööd globaalseks heitkoguste vähendamiseks (vt C3 Rahvusvaheline kliimapoliitika heitkoguste vähendamiseks).
   

Ettevõtete roll

 • Riikidel on suur roll majanduse suunamisel keskkonnahoidlikule teele, ent otsesed hoovad vastata üleskutsele heidete vähendamiseks on suurel määral ettevõtete käes. Ettevõtted saavad (Maslin 2021 põhjal):
 • seada eesmärgiks võimalikult kiiresti süsinikuneutraalsuseni jõudmine ja koostada täpne kava, kuidas heidet vähendada;
 • seada paika mehhanismid, millega teha oma tegevus läbipaistvaks, nii et ei tekiks rohepesu ohtu;
 • kasutada taastuvenergiat ning kohapeal ise energiat toota;
 • minimeerida uue tooraine kasutamist ning osaleda ringmajanduses;
 • vältida süsinikumahukat sisseostetavat toodangut ja teha koostööd vastutustundlike partneritega;
 • muuta keskkonnateadlikud valikud ettevõtte tegevuses keskseks.

 

Põhisõnumid

 • Muutuma peavad nii üksikisikute valikud ja eelistused, riikide majanduspoliitika kui ka ettevõtete pühendumus keskkonnaeesmärkidele.
 • Inimesed on valmis ja suutelised oma käitumist muutma; heaolu defineerimine tarbimiselt ja välistelt näitajatelt  suhetekesksetele, sisemistele väärtustele on nii õnnelikkust suurendav kui ka keskkonnajalajälge vähendav.

Lisamaterjal

IPCC AR6 WGIII

Euroopa Liidu kliimaeesmärgid