C3 Rahvusvaheline kliimapoliitika heitkoguste vähendamiseks

Aastal 1992 sõlmis enamik maailma riikidest üheskoos ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni, mille eesmärk on ära hoida inimtegevuse ohtlik mõju Maa kliimale (unfccc.int). Aastal 2016 sõlmitud Pariisi kliimaleppe eesmärk on hoida tööstusrevolutsioonijärgne globaalse keskmise õhutemperatuuri tõus alla kahe kraadi ja teha jõupingutusi, et hoida soojenemist alla pooleteise kraadi. Kuigi ka pooleteise- ja kahekraadisel soojenemisel on tugev mõju ökosüsteemidele ja inimühiskonnale, ei ole need võrreldavad kolme- või neljakraadise globaalse soojenemise mõjuga (IPCC SR15 SPM; IPCC AR6 WGIII). Pariisi kliimaleppe täitmine on suur väljakutse. Et piirata globaalset soojenemist alla pooleteise kraadi, tuleb 21. sajandi keskpaigaks saavutada kliimaneutraalsus ehk olukord, kus kasvuhoonegaaside heide ei ületa sidumist (UNEP EGR 2021; IPCC AR6 WGIII). Samuti on tähtis, et elurikkust ja kliimat puudutavad eesmärgid seatakse ja tegevused planeeritakse üheskoos mõlemat vajadust arvestades (UNEP MPN 2021). Praeguseks on selge, et riikide seatud konkreetsed kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise eesmärgid ei ole piisavad ohtlike kliimamuutuste ärahoidmiseks.

Joonis C3.1
Oleme atmosfääri juba sedavõrd palju süsihappegaasi lisanud, et keeruline on hoida globaalset soojenemist alla pooleteise kraadi. Hoidmaks soojenemist alla pooleteise kraadi, ei tohi me atmosfääri täiendavalt paisata isegi kümnendikku seni atmosfääri paisatud süsihappegaasi kogusest.
Allikas: stanforddoerr (9. dets 2020). Global carbon budget bucket 2020. YouTube
Concept by Rob Jackson, Stanford University, with input from Alistair Scrutton, Future Earth. Animation by Jerker Lokrantz/Azote.

Isegi juhul, kui maailma riigid suudavad täita kõik praegu riiklikult kindlaksmääratud heitkoguste vähendamise kohustused (ingl nationally determined contributions), soojeneb kliima ikkagi 2,7 kraadi (UNEP EGR 2021). Samas, kliimapoliitikata oleks heitkogused olnud eelmisel kümnendil veelgi suuremad (IPCC AR6 WGIII). Siis oli inimtekkeliste kasvuhoonegaaside heitkoguste kasvutempo aeglasem kui üle-eelmisel aastakümnel (IPCC AR6 WGIII). Loodetavasti aitavad üksikisikute, kogukondade, ettevõtete ning riikide ühised jõupingutused tulevikus senisest kiiremini kasvuhoonegaaside heitkoguseid vähendada.

Põhisõnumid

  • Praegune kliimapoliitika ei ole ohtlike kliimamuutuste vältimiseks piisav.

Lisamaterjal

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni keskkonnaprogrammi raportid heitkoguste vähendamise kohta