Kliimamuutused ja maakasutus

Evelin Jürgenson
Maakorralduse dotsent
Eesti Maaülikooli

Mitmed kokkulepped ja regulatsioonid (Pariisi kokkulepe, maakasutus, maakasutuse muutus ja metsandus ehk LULUCF) on välja toonud, et maakasutus avaldab mõju kliimale ja sellel sektoril on oluline roll kliimamuutuste leevendamisel ning pikaajaliste eesmärkide saavutamisel. ÜRO säästva arengu eesmärgid ja Euroopa Kliimaseadus on välja toonud, et tuleb vähendada loodusliku maa tehislikku kasutust ehk maahõivet (land take). Eestis on maa tehislik kasutamine probleem, sest rahvaarv enamikes maakondades kahaneb, kuid maakasutust muudetakse ehk maad hõivatakse üle Eesti. Alates 2000ndate aastate algusest on Eestis suuremate linnade ümber arendatud elu- ja tööstusrajoone. Suurem osa nendest arendustest toimub põllumajandus- ja metsamaal, mis on sageli kaugemal linnadest ja tiheasutusega aladest. Halvasti korraldatud maakasutus avaldab negatiivset mõju kliimale. Näiteks tükeldatud põllumajandusliku maakasutuse puhul on vaja sõita masinatega ühelt maaüksuselt teisele, mis toob kaasa CO2 heite. Seetõttu viivad paljud riigid läbi põllumajandusliku maakasutuse ümberkruntimist, mille tulemusel on maakasutus kompaktsem ja ühtlasi kliimasõbralikum. Maakasutuse muutmisel, mis toob kaasa CO2 heite suurenemise, tuleb rakendada „saastaja maksab“ põhimõtet. Maa ei ole tavapärane kaup turul, kuna selle hulk on piiratud ja seda ei saa juurde toota, seega vajab maaga seonduv riigi poolset juhtimist ja suunamist. Turumajanduse põhimõtete järgmine võib tagada majanduslikult parima maakasutuse, aga see ei pruugi olla kliimasõbralik.

Siin on esitatud küsimused, millele võiks mõelda ettekande vaatamise eelselt ja järgselt.

1. Miks on vaja riigi poolt maakasutust suunata ja juhtida?
2. Millised tegurid aitavad vähendada maahõivet?
3. Millised tegurid suurendavad maahõivet (land take)?
4. Kui muudetakse maakasutust, millega kaasneb suurem heide, siis milliseid “saastaja maksab” võimalusi saab kasutada?

Evelin Jürgensoni ettekanne teemal „Kliimamuutused ja maakasutus“, salvestatud Tartus õppematerjali „Kliimamuutuste ABC“ koolitusel 02.03.2023.

Evelin Jürgensoni ettekanne „Kliimamuutused ja maakasutus“