6. osa: Õppematerjali kasutamine õpilastega tunnis


6.1 Õppematerjali kasutamine koos õpilastega

Õppematerjal on suunatud esimese sammuna küll rohkem õpetajale (1.-5. peatükk), kuid õpilastega koos saab järgmise sammuna läbida ka kõiki käsitletud teemasid.

1. Kliima ja elurikkuse teema (1. osa). Õpilastega koos saab sarnaselt õpetaja ülesannetele töötada läbi esimese osa ning mõtelda, mida teavad nemad juba kliima ja elurikkuse seoste kohta. Vt lisaks õpilastele mõeldud materjali siit.

2. Avastusrada (3. ja 4. osa). Õpilastega koos saab õpetaja teha läbi küsimustepanga abil koostatud soovitud teemal raja ning arutada selle sisu ja õppimiskohti.

3. Sisukad küsimused (2. osa). Õpilaste õpipädevuse ja õppimisest teadlikkuse suurendamiseks saab õpilastega arutleda ka sisukate küsimuste teema üle. Selleks saab õpilastel paluda näiteks meeskondades mõtelda välja mõned sisukad küsimused elurikkuse ja kliima seoste kohta. Vt lisaks õpilastele mõeldud materjali siit.

Õpilastega teemade käsitlemiseks saab soovi korral kasutada ka järgnevat slaidistikku:

Slaidistiku kasutamist toetab järgnev näidiseks toodud tunnijaotuskava.

Tund

Tegevuste kirjeldus

1. tund (45 min): Sissejuhatus elurikkuse ja kliima teemasse.


Käesolevas tunnis läbitakse jooksvalt slaidid 1-12.

Teemade käsitlemist toetab õpiobjektist 1. osa: Kliimamuutused ja elurikkus. Elurikkuse mõiste

15-20 min. Teemat avav arutelu õpilastega kliimamuutuste ja elurikkuse teemadel (slaid 3-6). Saab alustada kliima teemast ja siis liikuda edasi elurikkuse juurde või siis käsitleda neid koos andes kohe vastata kokku 2 küsimust. On oluline, et õpilased saaksid kõigepealt kas siis iseseisvalt või paarilisega püüda vastata küsimustele ning siis võrrelda enda vastuseid infoga, mida on kokku pannud teadlased ning esitatud slaididel graafiliselt.

15-20 min. Elurikkuse teemade täpsustav käsitlemine (slaid 7-10). Õpilased tutvuvad elurikkuse erinevate definitsioonidega, mis on slaidil ning vastavad küsimustele (slaid 10). Küsimustele vastamiseks võivad õpilased minna korraks õue või siis vaadata välja võimalusel klassi aknast.

5-10 min. Kokkuvõttev arutelu. Õpilastel saab paluda näiteks kõigepealt iseseisvalt märkida üles tunnis läbitu põhjal, et kuidas võiksid olla seotud elurikkus ja kliimamuutused ning siis paluda mõnel õpilased enda vastuseid jagada, et koos arutada. Selle teemaga minnakse edasi järgmisel tunnil Avastusraja rakenduse kaudu.

2. tund (45 min): Teemakohase avastusraja läbimine.


Käesolevas tunnis läbitakse jooksvalt slaidid 13-16.

Teemade käsitlemist toetab õpiobjektist 4. osa: Avastusraja rakendus

10-15 min. Avastusraja rakenduse tutvustamine õpilastele (slaid 13-16). Tutvustada õpilastele rakendust ja selle kasutamist sh tihedamini ettetulevaid muresid.

15-30 min. Avastusraja läbimine. https://kool.avastusrada.ee/k/seemik/elurikkus-ja-kliima-minu-koolis/enter

Näidiseks toodud rada saab läbida nii klassiruumis olles kui ka õues ning selle keskmine läbimise aeg on 20 minutit. Selleks peaks raja kopeerima videojuhise (https://youtu.be/BHsoiqgSpyc) järgi enda kooli ümbrusesse leides sobivad punktid. Klassiruumis läbides õpilased küll ei liigu looduses ringi, kuid saavad siiski kogemuse küsimustele vastates. Samuti saab luua ise enda raja, mida õpilastega läbida püüdes sealjuures jälgida, et raja punktide asukoht toetaks küsimustele vastamist ning oleks võimalusel seotud küsimuste sisuga.

Ühe kohandusena on võimalik näidisrada läbida klassiruumis ka nö jaamade meetodil ilma nutiseadmeta. Selleks tuleks õpilased jaotada meeskonadesse, asetada erinevatele laudadele küsimused ning paluda õpilastel läbida koos arutades kõik jaamad. Küsimused leiab küsimustepanga lehe lingilt 2. alamlehelt: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1smU0-cOrMST9VgdYAetKz10nxMl8Qfo3rvlbc5UN6FE/edit?usp=sharing

3. tund (45 min): Kinnistav arutelu ja/või tegevus


Käesolevas tunnis läbitakse jooksvalt slaidid 24-29.

Teemade käsitlemist toetab õpiobjektist 2. osa: Kuidas aitavad küsimused kaasa tõhusale õppimisele?

Viimast tundi saab lahendada erinevalt vastavalt valitavale fookusele. Üheks võimaluseks on siduda teemad enda õpetatava ainega rakendades teadmisi uudses kontektis. Näiteks kunstiõpetuses maalida-joonistada elurikast ja vähem elurikast piirkonda. Soovides minna edasi näidiseks toodud slaididega on võimalus käsitleda õpilastega õppimist toetavate küsimuste teemat, et õpitut uues kontekstis rakendada. Selleks saab toimida järgmiselt.

10-15 min. Eelnevate tundide meenutamine. Teemakohaste küsimuste esitamine (slaid 23). Küsimusi võib esitada nii üksinda, kui ka paaris- või grupitööna.

15-20 min. Arutelu esitatud küsimuste teemal. Näiteks saab paluda õpilastel panna küsimused märkmepaberitele ning tuua need kõik tahvlile ja hakata kõik koos küsimusi grupeerima ja neile vastama.

15 min. Sügavamat õppimist toetavad küsimused (slaid 24-28). Soovides linkida teemadega ka õpipädevuse elemente saab õpilastega arutada erinevate küsimuste tõhususe üle. Küsimuste küsimine aitab ka õpilastel endil teemasid paremini meelde jätta. Slaide võib käsitleda valikuliselt.

All on toodud küsimusi, mida saab kasutada õpilaste (2. ja 3. kooliastme) kliimateadlikkuse hindamiseks. Need sisulised küsimused sobivad näiteks tagasipeegeldamise eesmärgil, kasutada arutelu juhtimiseks, teha tagasivaatav kokkuvõte õpiobjektist või hindamisvahendina õppeprogrammi siseselt.

1. Mis sa arvad kuidas tunnis tutvustatud teema oli seotud kliimamuutustega?
2. Mida uut sa täna tunnis kliima kohta teada said?
3. Mida halba kliimamuutus võib kaasa tuua?
4. Kirjelda, kuidas tunned ära, et tegemist on liigilise elurikkuse osas nö hea piirkonnaga?
5. Mida tähendab ja kuidas paistab välja ökosüsteemide elurikkus?
6. Kirjelda, miks on oluline looduses ka geneetilise elurikkuse olemasolu.
7. Too näide enda ümbrusest, kus kahtlustad, et tegemist ei ole elurikka piirkonnaga. Põhjenda, Miks Sa nii arvad?
8. Kuidas võib liikide kadumine mõjutada Sinu toidulauda?
9. Uuringutest teame, et erinevatest inimeste poolt põhjustatud teguritest on elurikkusele seni kõige kehvemini mõjunud maa kasutamise muutustest tingitud elupaikade kadu. Kirjelda, mida see tähendab ja kas märkad midagi sellele viitavat ka enda ümbruses?
10. Kuidas saad Sina hoida elurikkust?