Käsitöö ja muld kliimateadlikkuse väljendusena

käsitöö banner

Kellele on õppematerjal mõeldud?

Õpiobjekt on mõeldud huviharidusasutustele ja -ringidele. Ealisi piire pole; tuleb valida vanusele sobiv metoodika. Lisaks võib seda õpiobjekti kasutada üldhariduskoolides koostööprojektina erinevate ainete õpetajate vahel.

Õppematerjali tutvustus

Kas oled kunagi mõelnud, kuidas sobivad kokku “muld” ja “käsitöö”? Mis ühist on nendel mõistetel kliimamuutustega? Kuhu asetuks selles mõistete kirjususes veel käsitöö? Justnimelt, antud õppematerjal on loodud selleks, et vaadata üle klassikalised käsitöövõtted nagu heegeldamine ja viltimine, eriti loovheegeldamise (free form crochet) osas, mida võib kombineerida viltimisega või mõne veelgi põnevama käsitöövõttega.

Eesmärk: Kaasata kunsti- või käsitöötundides looduslike kiudude kasutamine ning keskkonnateadlikkuse teemade arutelu, toetades õpilaste jätkusuutliku mõtteviisi arendamist läbi praktiliste loominguliste projektide.

Õpiväljundid:

 • mõistab ja arutleb looduslike kiudude olulisuse üle looduses ja laiemas keskkonnas,
 • kirjeldab erinevaid looduslike kiudude allikaid, hõlmates nii loomseid kui ka taimseid kiude,
 • mõistab, kuidas kliimamuutused on mõjutanud looduslike kiudude kasvatamist ja kättesaadavust,
 • mõistab sünteetilistest kiududest valmistatud toodete võimalikku keskkonnamõju ja nende potentsiaalset muutumist püsivateks jäätmeteks,
 • tutvub erinevate kunstiteostega, mis käsitlevad looduslike kiudude kasutamist ja loodust puudutavaid teemasid,
 • arutleb kunsti rolli üle kliimateadlikkuse suurendamisel,
 • valib ja rakendab oma idee teostamiseks sobivaid ja mitmekesiseid töövõtteid,
 • osaleb aruteludes, kus analüüsitakse nii tema kui ka kaaslaste loodud töid, kasutades asjakohaseid mõisteid ja kontseptsioone.

Märksõnad: kliimamuutus, looduslikud kiud, mullaelustik, keskkonnateadlikkus, kunst.

Materjalid õpetajale

Materjalid õpilasele

Autorid: Merrit Shanskiy, Karin Nurme ja Merilin Noormets


Juhend kunstiõpetajale ja käsitööõpetajale selle materjali integreerimiseks kunsti- või käsitööõpetuse kavandamisel.

Eelhäälestus:

 • Tutvusta õpilastele kaasaegsete tekstiilitööstuse poolt põhjustatud keskkonnaprobleeme ja nende seoseid kliimamuutustega.
 • Kasuta erinevaid filme teema tutvustamiseks ning korralda õppekäik loodusesse, et uurida looduslikke kiude nii loomseid kui taimseid reaalses keskkonnas.
 • Julgusta õpilasi vaatama saateid või lugema materjale, mis aitavad neil mõista looduslike kiudude tähtsust, tänapäevase moetööstuse jalajälge ja nende seost kliimamuutustega. Leitavad lisamaterjalide all.

Materjalide tutvustamine:

 • Tutvusta olemasolevaid kunstiteoseid, mis käsitlevad antud teemat erinevatest vaatenurkadest, pakkudes õpilastele inspiratsiooni ja võimaldades neil mõista erinevaid lähenemisviise teema kujutamisel kunstis.
 • Kasuta selleks koostatud pdf-voldikut.

PDF-voldik – Käsitöö ja muld

Kunstimeetodi valimine:

Kuna iga kunstiõpetaja, käsitööõpetaja ja -klass on erinev, vali sobivaim kunstimeetod vastavalt õpilaste oskustele ja kättesaadavatele ressurssidele. Näiteks võid kaaluda järgmisi meetodeid ja töövahendeid:

 • Vabaheegeldamine (free crochee) võimaldab õpilastel luua lihtsaid, kuid efektseid kujutisi ja vorme, mida saab kombineerida viltimise või mõne muu käsitöö liigiga.

Metoodika rakendamine:

 • Selgita õpilastele valitud kunstimeetodi ja töövahendite kasutamist ning juhenda neid teema kujutamisel kunstis.
 • Julgusta loomingulisust ja avatust erinevate ideede ja lähenemiste suhtes teema interpreteerimisel.

Lõpptulemuste esitlemine ja hindamine:

 • Korralda lõpptulemuste esitlus, kus õpilased saavad jagada oma kunstiteoseid ja arutleda nende loomise protsessi üle.
 • Hindamisel keskendu mitmekesisusele, loomingulisusele, tehnilistele oskustele ja võimele väljendada teema ideid kunstis.

Tagasiside ja edasised õppimisvõimalused:

 • Anna õpilastele konstruktiivset tagasisidet nende kunstiteoste kohta ja julgusta neid reflekteerima nende tööde üle.
 • Arutlege edasiste võimalike kunstiõppeprojektide üle, mis võiksid keskenduda keskkonnateemadele ja jätkata teema uurimist kunstis.

Loodan, et see juhend aitab sul planeerida ja rakendada inspireerivat ning harivat kunstiõppekogemust naturaalkiudude ja mullateemalisel kursusel!

Naturaalsed kiud on olnud inimkonna jaoks olulised juba iidsetest aegadest, kui mammutikütid neid kasutasid. Tänapäeval, kui naftapõhine toormaterjal põhjustab keskkonnasaastet ning ületarbimine toob kaasa keskkonna saastumise, on looduslikest kiududest rääkimine oluline. Naturaalsed kiud, olgu need loomse või taimse päritoluga, on olnud osaks tekstiilidest, kunstiteostest ja ehitusmaterjalidest. Tänapäeval, kui me seisame silmitsi kliimamuutustega ja muutuvate keskkonnatingimustega, seisavad meie ees uued väljakutsed looduslike kiudude kasutamisel. Paljud seni kasutatud kiutaimed on taandunud sünteetiliste kiudude ja komposiitmaterjalide ees. Samuti on kaotanud olulisuse lambavilla kasutamine, mis täna käsitletakse pigem jäätmena ja lambaliha kaasproduktina.

Kliimamuutused mõjutavad nii muldkatet, taimestikku kui ka loomadele söödavarumist. Naturaalkiud on endiselt vajalikud, kuid nende jätkusuutlik tootmine on suur probleem. Eesti taime- ja loomakasvatajad ei suuda enam konkureerida maailmaturul toodetud naturaalkiududega. Kunsti väljendusena leivad naturaalsed kiud endiselt kasutust ning kunstnikud ammutavad inspiratsiooni ümbritsevast loodusest. Mulla ja käsitöö temaatikat on kujundatud mitmel viisil, sõltuvalt sihtgrupist ja eesmärkidest. Õpiobjektis käsitletakse, miks peame üha enam rääkima looduslikest kiududest ja mullast, mis on taimede ja sööda kasvatamise peamine ressurss.

Käsitöö hõlmab esemete valmistamist erinevate tehnikate ja materjalide abil, nagu kudumine, õmblemine, heegeldamine ja viltimine. Muld on elusorganismide elupaik ning oluline ressurss, mis tagab taimedele vajalikud toitained ja vee. Kliimamuutused mõjutavad maailma muldkatet, muutes mulla kvaliteeti, struktuuri ning seeläbi ka elusloodust. Näiteks võivad ekstreemsed ilmastikutingimused nagu pikaajaline põud või tugev vihmasadu suurendada mulla erosiooni ja orgaanilise aine kadu, mis omakorda mõjutab negatiivselt mulla viljakust ja elurikkust.

Seega võivad käsitöö ja heegeldamine esindada olulisi viise, kuidas edendada keskkonnasõbralikku käitumist, näiteks läbi materjalide taaskasutamise ja tarbimise vähendamise. Need tegevused võivad pakkuda võimalusi keskkonnateadlikkuse suurendamiseks ja kogukonna sidususe tugevdamiseks, soodustades seeläbi paremat keskkonnahoidu ja säästvat arengut.

Kasutatud materjal: