Ilm meie ümber. Toimetulek muutustega

Ilm_AI

Kellele on õppematerjal mõeldud?

Esitatud õppematerjal on mõeldud eelkõige esimese kooliastme õpetajatele.

Õppematerjali tutvustus

Ohtliku ilma teemat on kooli esimese astme õpilaste puhul soovitatav käsitleda koos aastaaegadega.  Peamine on lasta lastel endil pakkuda lahendusi ilmaga seotud olukordade- ning probleemidega toimetulekuks. Igapäevaste ilmateadete vaatamine ja kuulamine aitab vanuse kasvades kinnistada ilmahoiatuste numbrilist infot. Õpetajale on abiks Keskkonnaagentuuri veebileht, kus on põhjalikult lahti kirjutatud iga ilmasümboli kriteeriumid ja käitumisjuhised ohtlike ilmanähtuste korral (vt ilmateenistus.ee).

Regulaarsete (süsteemsete) ilmavaatluste tegemine aitab kujundada arusaama kliimast, seda mõjutavatest teguritest ja andmekogumise meetoditest. Soovitatav on peale ilmavaatluste juhtida tähelepanu elusloodusele, näiteks vaadelda paralleelselt valitud puuliigi sesoonseid muutusi (vt õppematerjali “Puu looduses ja loodus puul”).

Õppeaastate lõpus tehakse kokkuvõte, eakohased järeldused, kooliastme lõpuks jõutakse kliima ja kliimamuutuste mõisteteni (kogutud andmete võrdlus andmebaasides leitavaga). Oluline on ilma- ja kliimaterminite kasutamine õiges kontekstis.

Õppematerjal on jagatud kolmeks osaks: sissejuhatus, materjalid õpetajale ja materjalid õpilasele. Sissejuhatavalt lehelt leiate õppematerjali üldised eesmärgid, õppetegevuste seose riikliku õppekavaga ning olulisemad märksõnad.

Õpetajatele mõeldud materjalide alt leiate neli (õppeaineid lõimivat) tegevuskava pealkirjadega: “Ilm ja aastaajad”, “Ilmavaatlused”, Ilm, kliima ja kliimamuutused” ning “Ohtlik ilm. Toimetulek”. Veel sisaldab õpetajatele mõeldud materjal viiteid õppetegevusi toetavatele kirjandusallikatele (rubriigis “Loe lisaks”).

Õpilasele mõeldud materjalide alt saab alla laadida õppetegevusi toetavaid juhiseid ja töölehti, mida saab vajadust mööda ka muuta. Lisaks leiate kolm interaktiivset töölehte õpitud terminite ja sümbolite meenutamiseks.

Märksõnad: 

Muutumine: kuude ja aastaaegade vaheldumine, ilm erinevatel aastatel)

Märkamine: ilmanähtused

Ilmaga seotud terminid: ilmaelemendid, ilmanähtused jne

Ilmaga seotud sümbolid/märgid

Käitumine äärmuslike ilmaolude korral, selleks ettevalmistumine

Elus ja eluta looduse seosed

Materjalid õpetajale

Materjalid õpilasele

Hindamine

Õppija:

 • selgitab termineid “ilm” ja “kliima”;
 • seostab ilmateate numbrilist infot reaalse ilmaga;
 • kirjeldab ja võrdleb eri piirkondade ilmaprognoose;
 • teeb õpetaja juhendamisel lihtsamaid vaatlusi, praktilisi töid ja vormistab vaatlusinfot, teeb järeldusi ning esitleb tulemusi;
 • kasutab andmekogumiseks (digi)tehnoloogiavahendeid;
 • sõnastab oma meeltega saadud kogemusi, kirjeldab nähtusi ja objektide omadusi, kasutades õpitud loodusteaduslikke mõisteid;
 • nimetab kliimamuutuste põhjuseid ja tagajärgi;
 • kirjeldab ilma (sh ohtlikku) õigeid termineid kasutades;
 • kasutab ilmaelementide mõõtühikuid õigesti;
 • nimetab ja kirjeldab ilmasümboleid, sh ohtliku ilma sümboleid;
 • pakub lahendusi ohtliku ilmaga toimetulekuks.

Autorid: Kaire Jõgi, Aigi Kikkas ja Ele Pedassaar

Õppematerjali üldised õpiväljundid riiklikule õppekavale tuginedes

Õppija

 • teeb õpetaja juhendamisel lihtsamaid vaatlusi, praktilisi töid ja vormistab vaatlusinfot: teeb järeldusi ning esitleb tulemusi;
 • teeb ilmavaatlusi, vormistab andmeid ja teeb nende põhjal järeldusi; iseloomustab ilma ning valib ilmale vastava riietuse;
 • sõnastab meeltega saadud kogemusi, kirjeldab nähtusi ning objektide omadusi, kasutades õpitud loodusteaduslikke mõisteid;
 • märkab ja sõnastab vahetus ümbruses esinevaid probleeme ja pakub lahendusi;
 • käitub turvaliselt;
 • märkab ja jälgib looduses toimuvaid aastaajalisi muutusi ning toob näiteid nende tähtsuse kohta inimese elus. 

Õppija

 • rakendab omandatud teadmisi ja oskusi uute tundmatute probleemülesannete lahendamisel;
 • valib endale võimetekohase probleemi ja lahendab selle;
 • mõistab matemaatikaga seonduvat ümbritsevas elus ja kirjeldab seda arvude abil;
 • hindab õpetaja abiga ülesande lahendamise saadud tulemuse reaalsust.

Õppija

 • teab teabeallikaid, oskab leida infot ja teab, mille põhjal hinnata infoallikate usaldusväärsust;
 • oskab kasutada lihtsamaid esmaabivõtteid ja kutsuda vajaduse korral abi;
 • mõistab keskkonna hoidmise tähtsust ja enda võimalusi selles.

Õppija

 • kujundab lugemise kaudu esmaseid hoiakuid ja tõekspidamisi, väärtustab lugemist;
 • väljendab end selgelt ja asjakohaselt suuliselt ning kirjalikult;
 • jutustab kuuldust, nähtust ja loetust.

Õppija

 • uurib ja selgitab visuaalseid pilte, jooniseid ning sümboleid (nt õpetaja valikul: sildid, kaardid, õpikute illustratsioonid, riietus, veebikeskkonnad) oma kogemuse piires;
 • teab säästlikkuse ja kestlikkuse tähtsust.