Soovid ja vajadused. Tarbimise vähendamine.

ai-lego_01

Kellele on õppematerjal mõeldud?

Esitatud õppematerjal on mõeldud eelkõige esimese kooliastme õpetajatele.

Õppematerjali tutvustus

Materjali eesmärgiks on arendada õpilastes kriitilist ja jätkusuutlikku mõtlemist ning suunata neid vähem tarbima. Last suunatakse tegevuses materjale ja vahendeid säästlikult kasutama ning hoolivalt ja heaperemehelikult käituma.

Õppematerjal on jagatud kolmeks osaks: sissejuhatus, materjalid õpetajale ja materjalid õpilasele.  Sissejuhatavalt lehelt leiate õpiobjekti üldised eesmärgid, õppetegevuste seose riikliku õppekavaga ning olulisemad märksõnad.

Õpetajale mõeldud metoodilise materjali alt leiate kuus (õppeaineid lõimivat) tegevuskava pealkirjadega: “Soovid ja vajadused”, “Reklaam ja liigne tarbimine”, Asjad ja nende kasutusaeg”, “Toidu tootmine ja päritolu”. “Kohalikud toidutaimed” ja “Vanavanemate meenutused ja pilguheit tulevikku” . Lisaks sisaldab õpetajatele mõeldud materjal viiteid õppetegevusi toetavatele kirjandusallikatele (rubriigis “Loe lisaks“).

Märksõnad

Märkamine: asjad ja nende päritolu

Seosed: toit, elupaik, asjad vs kliimamuutused

Vastutus: soovid ja vajadused

Materjalid õpetajatele

Materjalid õpilastele

Hindamine

Õppija

 • toob näiteid, kuidas inimene loodust oma tegevusega mõjutab;
 • selgitab soovide ja vajaduste erinevusi;
 • vaatleb, võrdleb ja kirjeldab asjade omadusi;
 • arutleb asjade vajalikkuse üle;
 • selgitab reklaamide mõju tarbimisele;
 • koostab koostöös rühmakaaslastega juhendid teadlike ostuvalikute tegemiseks;
 • arutleb (õpetaja juhendamisel) jogurti valmistamise etappide üle;
 • koostab jogurti olelusringi skeemi (valmistamise etapid);
 • arutleb (õpetaja juhendamisel) toidutootmise keskkonnamõjude üle;
 • koostab paaristööna infovoldiku või reklaampostri ühe Eestis looduslikult või traditsiooniliselt kasvatatava toidutaime kohta;
 • intervjueerib oma vanavanemaid ja vanemaid;
 • võrdleb vanavanemateaegset elu-olu praegusaja võimalustega;
 • pakub võimalusi kliimamuutuste leevendamiseks ja sellega kohanemiseks;
 • koostab intervjuu tulemuste ja ühiste arutelude põhjal rühmakaaslastega ajatelje.

Autorid: Kaire Jõgi ja Aigi Kikkas

Õppematerjali üldised õpiväljudid riiklikule õppekavale tuginedes

õppija

 • kirjeldab objektide omadusi, kasutades õpitud loodusteaduslikke mõisteid;
 • teeb õpetaja juhendamisel lihtsamaid vaatlusi, praktilisi töid ja vormistab vaatlusinfot: teeb järeldusi ning esitleb tulemusi;
 • märkab ja sõnastab vahetus ümbruses esinevaid probleeme ning pakub lahendusi, langetab põhjendatud otsuseid, kasutades loovat ja kriitilist mõtlemist;
 • eristab looduslikke ja tehislikke aineid (materjale); kirjeldab ja rühmitab neid eri tunnuste alusel, tuginedes tehtud vaatlustele ja katsetele;
 • toob näiteid organismide seoste kohta looduses ning koostab lihtsamaid toiduahelaid;
 • mõistab, et inimene on osa loodusest ja sõltub sellest; toob näiteid, kuidas inimene loodust oma tegevusega mõjutab;
 • tarbib vastutustundlikult;
 • kasutab andmekogumiseks (digi)tehnoloogiavahendeid.

õppija

 • mõistab matemaatikaga seonduvat ümbritsevas elus ja kirjeldab seda arvude abil;
 • liidab ja lahutab arve peast 100 ja kirjalikult 10 000 piires, valdab korrutustabelit;
 • hindab enda ümbruses suurusi ja oskab neid arvestada, kirjeldab mõõtühikute suurust endale tuttavate suuruste kaudu (teisendab pikkus, massi ja ajaühikutega).
 • hindab õpetaja abiga ülesande lahendamise saadud tulemuse reaalsust.

õppija

 • mõistab materjalide säästliku kasutamise vajalikkust;
 • leiab õpetaja abiga ülesandele loovaid lahendusi;
 • eristab looduslikke ja tehismaterjale ning võrdleb materjalide üldisi omadusi.

õppija

 • mõistab sõpruse ja koostöö väärtust ning üksteise eest hoolitsemise ja abistamise vajadust;
 • teab raha teenimise, hoidmise ja kasutamise võimalusi, käitub teadliku ja säästliku tarbijana;
 • seostab igapäevavalikuid tuleviku eesmärkidega;
 • hoiab keskkonda, selgitab keskkonna hoidmise võimalusi, nt jäätmete vähendamine ja sortimine, vee ja energia tarbimine

õppija

 • väljendab end selgelt ja asjakohaselt suuliselt ning kirjalikult.
 • jutustab kuuldust, nähtust ja loetust.