Kliimamuutused: Müüdid ja tegelikkus


Kellele on õppematerjal mõeldud?

Käesolev õppematerjal on mõeldud IV astme õpetajatele ning nende õpilastele. Selle õppematerjali abil antakse gümnaasiumi õpilastele ülevaade kliimamuutuste  mõjust keskkonnale tuues välja sellega seotud olulisemad väärarusaamad. Suur rõhk on erinevatel ning mitmekülgsetel õpitegevustel, mis toetavad õpilaste teadmiste,  oskuste ja hoiakute arenemist. Õppematerjalis on mitmeid ülesandeid, mida aineõpetajad saavad ka üksikülesannetena oma gümnaasiumi tundidesse lõimida.

Õppematerjali tutvustus

Eesmärk: Õpilane on teadlik tuntumatest kliimamuutustega seotud müütidest ning suudab neid veenvalt ümber lükata.

Õpitulemused: Mooduli õppimise tulemusena oodatakse, et õpilane…

 • tunneb meediatekstides ara kliimamuutustega seotud müüdid ning suudab neid veenvalt ümber lükata;
 • esitab tõendusmaterjali müüdi ümberlükkamiseks antud publiku jaoks asjakohasel viisil;
 • selgitab tähtsamaid teemaga seotud põhimõisteid;
 • mõistab kliimamuutuste alaste teadmiste olemust, st kuidas need on tekkinud ehk miks me peaksime kaasaegset kliimamuutuste alast teaduslikku teadmist usaldama;
 • tunneb kliimamuutusi puudutavates meediatekstides ära tuntumad teaduse eitamisega seotud taktikad;
 • suhtub vastutustundlikult kliiamuutusi puudutava meediasisu jagamisse.

Mooduli struktuur

Antud moodul koosneb kuuest tegevusest. Tegevuste järjekord on välja toodud tabelis 1 (vt allpool).

Tabel 1. Õpitegevuste järjestus kliimamuutuste moodulis

Tegevused Kirjeldus
Probleemi määratlemine (1 tund)
Tegevus 1 Sissejuhatava video vaatamine, et tutvuda mõnede kliimamuutustega seotud müütidega.
Tegevus 2 Arutelu rühmades: õpilased valivad välja müüdi selle edasiseks uurimiseks, mis viib müüdi ümberlükkamise või kinnitamiseni.
Uurimuslikud tegevused probleemi lahendamiseks (2-3 tundi)
Tegevus 3 Rühmades: Õpilased…

 • teevad oletuse müüdi paikapidavuse kohta;
 • uurivad materjalis toodud allikaid püstitatud hüpoteeside kinnitamiseks või ümberlükkamiseks või uurimisküsimustele vastamiseks;
 • teevad uurimisküsimust/hüpoteesi silmas pidades järeldused;
 • hindavad valitud müüdi paikapidavust;
 • tutvuvad peamiste teaduse eitamise taktikatega ning hindavad käsitletud müüti nende valguses.
Tegevus 4 Rühmad valmistuvad oma uurimise tulemusi esitlema klassikaaslastele, koostades lühiettekande, postri vms.
Tegevus 5 Rühmad esitlevad oma uurimise tulemusi, vastavad kaaslaste ja õpetaja küsimustele ning annavad teistele rühmadele  tagasisidet.
Sotsiaal-teadusliku otsuse tegemine (1 tund)
Tegevus 6 Õpilased uurivad juhtumit “Tülikas naaber” ning pakuvad sellele välja omapoolseid lahendusi.

Vahendid
Nutitelefon, arvuti, internet, kuvaseadmed.

Materjalid õpetajale

Materjalid õpilasele

Hindamine

Autorid: Katrin Vaino ja Hans Orru

Õppematerjali loomiseks on adapteeritud EL Erasmus+ projekti EVIDENCE ning veebilehe https://crankyuncle.com/ materjale.