C4 Vältimatute kliimamuutustega kohanemine

Milliste kliimamuutustega oled juba kohanenud ja kuidas? Võib-olla oled juba näiteks tegutsenud tervise hoidmiseks kuumalainete ajal. Millega ja kuidas pead tõenäoliselt tulevikus kohanema?

Vältimatute kliimamuutustega tuleb nende kahjulike mõjude vähendamiseks kohaneda. Ühelt poolt on kliimamuutused juba kohal ja tuleb arvestada juba muutunud kliimatingimustega, teiselt poolt aga kasvab globaalne inimtekkeline kasvuhoonegaaside heitkogus endist viisi ja peame juba valmistuma ees ootavateks tõsisemateks kliimamuutusteks. Ees ootavateks muutusteks on võimalik teaduspõhiselt valmistuda, toetudes kliimaprojektsioonide analüüsile. Hästi planeeritud kohanemine säästab nii ressursse kui ka inimelusid (IPCC AR6 WGII). Selleks tuleb põhjalikult läbi mõelda kliimamuutustega kaasnevad riskid ning riske maandada, suurendades vastupanuvõimet (IPCC AR6 WGII). Näiteks tuleb mõelda, kuidas arstiabi oleks kättesaadav ka äärmuslike ilmaolude korral ja iga inimene oskaks kaitsta oma tervist, näiteks kuumarabandust ära hoida. Infrastruktuuri ja vara saab kaitsta senisest tugevamaid üleujutusi ja maastikupõlenguid ette nähes.

Eestis ja Euroopas tuleb valmis olla nii meie piirkonnas aset leidvateks kliimamuutusteks kui arvestada ka kliimamuutuste mõjudega, mis jõuavad meieni mujalt maailmast. „Eesti kliimamuutustega kohanemise arengukava“ seab muu hulgas eesmärgiks äärmuslike ilmaolude korral seire- ja hoiatussüsteemide arendamise ning päästevõimekuse tõstmise, planeerimistegevuse käigus üleujutusriskide maandamise, muutuva kliima tingimustesse sobilike põllukultuuride kasvatamise ja kliimahariduse arendamise. Igaüks saab valmistuda kliimamuutusteks ja äärmuslikeks ilmaoludeks valmis olla. Näiteks võib õppida, kuidas käituda loodusõnnetuse korral või siis, kui taristu ei toimi, ja valmis olla kriisiolukordadeks (vt ka käitumisjuhiseid kriisiolukordadeks).

Looduse hoidmisel ja taastamisel on oluline roll kliimamuutustega kohanemisel (IPCC AR6 WGII). Elurikkus ehk bioloogiline mitmekesisus aitab puhverdada kliimamuutuste negatiivseid mõjusid. Liigilisel mitmekesisusel on seos funktsioonide rohkuse ja mitmekesisusega. Liigivaene puistu on kliimamuutuste mõjudele, sh kahjuripuhangutele, põudadele ja teistele äärmuslikele ilmaoludele, palju vähem vastupidav kui liigirikas puistu. Mitmekesine põllumajandusmaastik, kus leiavad elupaiga paljud organismirühmad, on kliimamuutuste mõjude ja häiringute korral vastupidavam. Kliimamuutustega kaasnevad äärmuslikumad ilmaolud, mis toovad omakorda kaasa suureneva ikaldusohu, tormikahjustusi ja liigniiskusest tingitud probleeme. Oskuslik elurikkuse ja looduse hüvede lõimimine maastikku aitab vähendada äärmuslike ilmaolude mõju ning samal ajal pidurdada kliimamuutusi.

Kujutle, et satud ekstreemse lumetormi tõttu olukorda, kus puudub elekter ning poed on suletud. Kui pikaks ajaks on sul sellises olukorras toimetulekuks varud olemas? Millest jääb puudu? Kui kaua saaksid üksi või lähedastega hakkama? Millest see sõltub? Millised võiksid olla pikemaajalised lahendused?

Mõtle, mida peaks Eestis veel tegema, et kliimamuutusteks paremini valmis olla! Vaata ka lisaülesandeid „T3 Soojussaared“ ja „T4 Üleujutusalad“!

Põhisõnumid

  • Peame juba praegu valmistuma ees ootavateks tõsisemateks kliimamuutusteks.
  • Eestis tuleb valmis olla nii kohapealseteks kliimamuutusteks kui arvestada ka kliimamuutuste mõjudega, mis jõuavad siia mujalt maailmast.


Lisamaterjal

Euroopa kliimamuutustega kohanemise portaal Climate-ADAPT
ELi kliimamuutustega kohanemise strateegia
Eesti kliimamuutustega kohanemise arengukava
IPCC AR6 WGII SPM
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni keskkonnaprogrammi raportid kliimamuutustega kohanemise kohta