A4 Kliima soojenemine on inimtekkeline

Kliima soojenemise inimtekkelisus

Kuidas võrdleksid looduslike tegurite tööstusrevolutsioonijärgset kliimamõju inimtegevuse mõjuga? Milliseid andme- ja infoallikaid kasutaksid järele uurimiseks? Kas loodusliku ja inimtegevuse kliimat soojendava mõju tugevus võib olla samas suurusjärgus?

Tööstusrevolutsioonijärgse kliima soojenemise peamiseks põhjustajaks oleme meie, inimesed (joonis A4.1). Täpsemalt meie tegevused, mille tagajärjel satub atmosfääri kasvuhoonegaase: tööstus, põllumajandus, transport, ehitustegevus jm. Looduslike tegurite tööstusrevolutsioonijärgne kliimamõju on vähem kui kümnendik inimtegevuse kliimamõjust (joonis A4.1; IPCC AR6 WGI Ch7). Kasvuhoonegaasid nagu süsihappegaas, metaan, dilämmastikoksiid ja osoon neelavad soojuskiirgust ja soojendavad seeläbi Maa kliimat (joonis A1.2). Lisades atmosfääri kasvuhoonegaase, soojeneb kliima, kuni maailmaruumi kiiratav soojusenergia hulk saab taas võrdseks neelduva päikesekiirguse hulgaga. Me teame, kasutatud fossiilkütuste koguste ja kasvuhoonegaaside atmosfäärikontsentratsioonide muutuste järgi, kui palju kasvuhoonegaase oleme atmosfääri lisanud (joonis A4.2). Fossiilkütuste põletamisest pärineva süsihappegaasi puhul on oluline märkida muutuvat süsihappegaasi isotoopkoostist ja süsihappegaasi kontsentratsiooni kasvuga kooskõlalist hapniku kontsentratsiooni vähenemist Maa atmosfääris. Samuti teame, kui palju soojuskiirgust kasvuhoonegaasid neelavad. Sellega on inimtekkeliste kasvuhoonegaaside soojendava mõju ulatus väga täpselt teada.

Energiatasakaal kliimasüsteemis

Õpilased otsustasid ise ehitada mehaanilise kliimamudeli, et inimtekkelist atmosfääri kasvuhooneefekti kaasõpilastele selgitada. Nad leidsid sobiliku näite YouTube’ist ja ehitasidki kliimamudeli valmis! Õpilased on pöördunud sinu poole, et sa selgitaksid neile Jacob Seeley video sisu lihtsas keeles, et nad saaksid kaasõpilastele edukalt oma kliimamudelit tutvustada. Milliseid küsimusi võiks lastele esitada ja millistele aspektidele neid mõtlema suunata, et nad leiaksid üles video kõige olulisemad punktid?

Kliima soojenemise inimtekkelisus

Sinu hea tuttav Mari kuulis, et käsitled koolis kliimamuutusi. Mari on küll teadlik tõenditest, mis kõik näitavad, et kliima soojeneb. Aga Mari ei tea, miks teadlased ütlevad: „Kliima soojenemine on inimtekkeline.“ Kuidas selgitaksid Marile kliimamuutuste inimtekkelisuse tõendeid?

Põhisõnumid

  • Kliima soojenemise inimtekkelisust tõendavad mõõtmised ja selge loodusteaduslik arusaam soojenemise põhjustest.

Kliima_abc_A4.1

Joonis A4.1. Inimtegevus on põhjustanud tööstusrevolutsioonist alates globaalse keskmise aluspinnalähedase õhutemperatuuri tõusu 1,1 kraadi  võrra. Mõõdetud globaalne õhutemperatuur ja inimtegevuse mõjuga arvestava mudeliga arvutatud temperatuurid on väga sarnased. Looduslike tegurite mõjul märgatavat soojenemist toimunud ei ole. Allikas: https://www.ipcc.ch/ report/ar6/wg1/fi gures/summary-for-policymakers/fi gure-spm-1

Kliima_abc_A4.2

Joonis A4.2. Inimtegevus on põhjustanud süsihappegaasi kontsentratsiooni tõusu Maa atmosfääris. Kuukeskmise süsihappegaasi kontsentratsiooni [ppm e miljondikosa] aegreas on näha nii aastaaegade vaheldumine kui ka pidev pikaajaline kontsentratsiooni kasv. Hawaiil Mauna Loa observatooriumis on süsihappegaasi kontsentratsiooni atmosfääris mõõdetud juba möödunud sajandi viiekümnendatest aastatest. Allikas: https://scrippsco2.ucsd.edu/graphics_gallery/mauna_loa_record/mauna_loa_record_color.html

Lisamaterjal

Tutvu animatsiooniga eri tegurite panusest kliima soojenemisse!

IPCC AR6 WGI kokkuvõte poliitika kujundajatele

IPCC AR6 WGI Ch7