Kliimamuutused minevikus ja tänapäeval

Anneli Poska
Vanemteadur
TalTech

Kliimamuutused ja inimkonna osa nendes on tänapäeva üks enim kajastust leidnud teemasid maailmas. Geoloogilises ajas ei ole kliimamuutused midagi erilist, sest mitmesugused looduslikud protsessid  on aastatuhandete (või ka miljonite) vältel viinud maakera kliima soojenemise või ka jahenemiseni. Siiski arvatakse, et suurim osa hetkel nähtavatest kliimamuutustest on tingitud fossiilsete kütuste üha kasvavast kasutusest inimese poolt ja sellega seonduvast kasvuhoonegaaside (eriti CO2) osakaalu suurenemisest Maa atmosfääris.

Inimtekkelisi kliimamuutusi seostatakse üldiselt viimase 100-200 aastaga, ning varasemat võimaliku inimtegevuse mõju kliimale peetakse sageli tühiseks. Samas on teada, et inimese tegevus on juba aastatuhandeid mõjutanud Maa pinnakatet. Ka kõige esimese Eesti pinnalt teada oleva asula, Pärnumaal Sindi jõe kaldal asuva Pulli asulakoha, kiviaegsetest küttidest ja korilastest elanikud elanikud kasutasid elupaiga ümbruses leiduvat puituitu ehitus ja küttematerjalina, muutes oluliselt asula lähiümbruse taimkatet. Sellistest pisikestest ajutistest asulatest jäetud jälg oli väike ja ebapüsiv. Koos põllunduse levikuga ja laiaulatusliku metsade raadamisega nii Euroopas kui ka mujal maailmas muutus aga inimese tegevus maastiku ümberkujundamisel üha märgatavamaks ja püsivamaks ning mõju Maa süsinikuringele üha ilmsemaks. Aastatuhandete jooksul maaharimisest tingitud globaalsed arvestuslikud süsinikuemissioonid ulatuvad 500 GtC-ini ja tõstsid CO2 hulka atmosfääris juba aastatuhandeid tagasi. Metsade asendumine põldude ja rohumaadega muudab maapinna päikesekiirguse tagasipeegeldamise võimet (albeedot) ja veeringega seotud soojusenergiavooge. Viimased uuringud näitavad, et maakatte muutusest tingitud suve ja talvetemperatuuride muutus võib ulatud ±1°C kesk ja põhja Euroopas.

Kokkuvõtteks võib öelda, et inimtekkeliste kliimamuutuste algusaeg on oluliselt varasem üldiselt arvatust ning mitmekesisemate tekkemehhanismidega. Seega peavad ka meie pingutused praeguste kliimamuutuste leevendamiseks olema põhjalikult läbi mõeldud ja erinevaid tegureid arvestavad.

Anneli Poska ettekanne teemal „Kliimamuutused minevikus ja tänapäeval“, salvestatud Tartus õppematerjali „Kliimamuutuste ABC“ koolitusel 02.03.2023.

Anneli Poska ettekanne „Kliimamuutused minevikus ja tänapäeval“